Cronberg familier i Danmark

  Forside > Professioner

Forside

Professioner

Møller
     Lesmede

     Askov Mølle
     Blæsbjerg Mølle
     Blåbæk Vandmølle
     Brede Mølle
     Bårse Vandmølle
     Endegårde Vejrmølle
     Frederiksborg Slotsmølle
     Fuglevad Mølle
     Grumløse Mølle
     Gryde Mølle
     Helledes Mølle
     Hellested Mølle
     Hellevads Mølle
     Hovby Mølle
     Hulemose Mølle
     Hårlev Mølle
     Juellinge Mølle
     Klintemøllen
     Langebæk Mølle
     Langebæk Manufakturmølle
     Lekkende Mølle
     Lundby Mølle
     Merløse Mølle
     Mern Mølle
     Nygårds Mølle
     Nymølle
     Næstved Hestemølle
     Nørre Alslev Vejrmølle
     Ravnemøllen
     Røde Vejrmølle
     Sageby Mølle
     Spjellerup Mølle
     Stampen
     Stensby Mølle
     Stensby Manufakturmølle
     Tryggevælde Mølle
     Tubæk Mølle
     Vålse Mølle
     Øresø Mølle
     Ørholm Mølle
     Østre Mølle (Møn)

Flåden

Professioner

I forhold til antallet af Cronberg’er er antallet af professioner få. Det har jeg brugt som et af værktøjerne til at komme på sporet af hvem, der er i familie med hvem. Derfor er følgende oversigt over professioner udarbejdet.

Smed, møller, krovært, værtshusholder, brændevinsbrænder

Latinskole lærer, informator, degn, skoleholder

Skomager, saddelmager

Officer, mønsterskriver, fuldmægtig for regimentsskriver, rytter, grenader

Matros, opløber, kvartermester, bøsseskytte, enrolleret matros, tømmermand.


 

Møller

En hel del Cronberger er møllere, møllersvende eller møllerkoner. De først generationer er møllere ved vandmøller. Først senere generationer er møllere ved vindmøller. Samtlige Cronberg møllere, jeg har fundet, hører til Familien G og dens udgreninger familierne A, B og E.

Jeg forsøger her efterhånden at opstille lister over møllere ud fra kirkebøgerne. Det er måske en usædvanlig måde at gøre det på. Men ofte ser man ved en dåb af et møllerbarn, at fadderne udgør en liste over omegnens møllere. Det kan give unøjagtigheder i årstallene ved skiftet mellem to møllere og forveksling mellem møllere, pensionerede møllere og møllersvende.
Kilderne er senere suppleret med fæsteprotokoller og skifter. Endvidere Skøde- og Panteprotokoller, hvor det er ejeren, der ikke altid er mølleren, der nævnes.

En del af vandmøllerne var græsmøller eller vintermøller. Det vil sige at de efter 1. maj ikke måtte stemme vandet op, fordi de oversvømmede arealer skulle bruges til græsning og slåning. Nogle af dem var derfor suppleret med en hestemølle, så de kunne arbejde også i sommerhalvåret.
En vandmølle, der måtte arbejde hele året, kaldtes en hovedmølle.

I 1774 blev Vordingborg Ryttergods solgt og dermed fæstemøllerne. De bliver herefter ejendomsmøller.

Kilder:
Jeg har gjort god brug af følgende databaser:
Lars Skovvang Larsens hjemmeside, som omtaler mange af de her nævnte møllere.
Henrik Mejlbys krydsreference som indeholder kirkebogsuddrag fra Sydsjælland, hvor personer optræder i kirkelige handlinger uden for hjemsognet. Her kan man for eksempel finde personer, som bor i et sogn, hvor kirkebogen er gået tabt, eller ukendte slægtninge.
Generelt er det en fordel at man kan søge i dem i modsætning til kirkebøger.
Michael EneRiis database.
Møllebogen 1689
Svend C. Dahl: Alle p.t. kendte vandmøller – før ca. 1750 inden for Næstved Kommunes udstrækning 2007 - Status 2011

Interesserer man sig for møller kan Mølleordbogen være til hjælp.

 

 


Epitafium i våbenhuset i Kalvehave kirke
Foto: Lars Skovvang Larsen

Indskriften lyder:

MEMENTO MORI
Denne Mindetavle over nu
ukendte Personer fra Christ=
ian den 4s Tid blev istand=
sat og paany ophængt i
Kallehave Kirke i Aaret
1910
Nationalmuseet

Detaljen med vandmøllen kan ses i større format i afsnittet om Jurgen Cronenberg (A). Epitafiet er ifølge teksten fra første halvdel af 1600-tallet. Det er mere en et halvt hundrede år før familien Cronberg kommer til Kalvehave sogn. Selv om det ikke direkte har med Cronberg familien at gøre, er det et prægtigt minde over vandmøllerne i Kalvehave.
Epitafiet kan være opsat over møllere i Stensby eller Langebæk. Det må være fra en af hovedmøllerne, da manufaktur møllerne først bliver opført af Cronberg familien.

 

De første Cronberger fra min familie, der kom til Danmark, havde ud over at være møllere et speciale. De var lesmede. Derfor kommer der her en liste over lesmede.

 

Lesmede
 
1686-1687  Mathis Høvinghof Brede Mølle
1688-1697-  Mathis Høvinghof Fuglevad Mølle
1688-1690  Henrich Cronenberg (1600.05) Stampen
1690-1692  Henrich Cronenberg (1600.05) Brede Mølle
-1697-1698-  Henrich Høvinghof Brede Mølle
1700-1720  Jürgen Cronenberg (A) Stensby Manufakturmølle
-1707-  Melchior Lesmed Brede Mølle
-1707-1711  Henrich Lesmed Brede Mølle
1707-1731  Henrik Wilhelm Kronberg (B) Langebæk Manufakturmølle
-1713-  Just Høvinghoff Fuglevad Mølle
1719-1764  Johan Henrich Cronberg (A3) Hulemose Mølle
1730-1737  Jørgen Cronberg (A8) Stensby Manufakturmølle
1731-1743  Johan Caspar Kronberg (B1) Langebæk Manufakturmølle
1734-1742  Engelbrekt Hartkopf Ørholm Mølle
1734-1742  Johan Biertz Ørholm Mølle
1734-1753  Laurids Nürnberg Fuglevad Mølle
-1787-  Michel Klingenberg Ørholm Mølle

 

31.7.1722 skriver Peter Wilhelm Høwinghoff på Arvad Mølle en anmodning til kongen.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, o.s.v.
En af brødrene kunne være Mathis Høvinghof.

 

Kilder:
Familien Høvinghof på www.andersaner.dk og hammerum-herred.dk

 

Askov Mølle i Snesere sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved vandløb fra Flintemose, græsmølle, ejendomsmølle. Ligger i Åside By
 
-1611-1612-  Christen Møller  
-1704-1709-  Peder Møller gift
-?-  Niels Sebbesen Kirsten Brodersdatter
-1714-1721  Niels Sebbesen Kirsten Sørensdatter
-1724  Sivert Thomsen Neergaard Karen Nielsdatter Sebbesen
1724-1732  Christen Berthelsen Sigersted Karen Nielsdatter Sebbesen
1732-1740  Christen Berthelsen Sigersted Kirsten Hendrichsdatter Pram
1740-1743  Niels Sørensen Kragh Kirsten Hendrichsdatter Pram
1743-1746  Niels Sørensen Kragh enkemand
1746-1771  Niels Sørensen Kragh Anne Sophie Jørgensdatter
1772-1790  Friderich Christian Lund Anne Sophie Jørgensdatter
1790-1799  Friderich Christian Lund Valdborg Christiansdatter
1799-1838  Christian Hansen Lund Valdborg Christiansdatter
1838-1840  Christian Hansen Lund enkemand
1840-1855-  Jørgen Frederik Lund Frederikke Severine Grønvold

Christen Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 under Søellte (Sjolte) som nr. 63 og under udgifter som nr. 92

Snesere Exaud 1704:
Bertel Cortsens hustru i Stavnstrup er gudmor, da Frands Andersen i Aaside får døbt sønnen Jens Frandsen. Peder Møllers kone i Askovs Mølle er fadder.

Snesere Dom: 18 post Trin: 1707:
Døbt Peder Møllers barn i Askovs Mølle ved navn Anders

Snesere 4.1.1709:
Begravet Peder Møllers liden søn i Askovs Mølle ved nafn Anders.

Snesere 15.6.1714:
Begravet Niels Sibbes Datter i Askovs Mølle, ved navn Elen.

Snesere 6.4.1718:
Lydolph Willumsen i Tappernøje er fadder, da Lorents Einsperg får døbt sønnen Jens Jacob Einsperg. Det er Gregers Jensen Weile og Niels Sebbesen af Askovs Mølle også.

Snesere 12.11.1721:
Blev Niels Sebess i Askovs Mølle begraven, 75 Aar gammel.

Der er skifte efter Niels Sebbesen i Vordingborg-Tryggevælde Amter Skifteprotokol (11 sider).
Den 8.1.1723: Niels Sebbesen i Askov Mølle er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Lavværge for enken er Jens Andersen Lindholm i Bøgesø i Everdrup sogn.
Børn med første hustru, Kirsten Bodersdatter:
Søn, Sebbe Nielsen, 25 år [1697],
datter, Gundel Nielsdatter, som er gift med forpagter Michel Jacobsen på Brorupgaard,
datter, Karen Nielsdatter, som er gift med forpagter Sivert Thommesen på Søbygaard.

Høng 2.6.1724:
Begravet Sivert Thomsen Neergaard.
Af Præstø amt, Retsbetjente, Vordingborg-Tryggevælde Amter, Skifteprotokol fremgår at han var ejer af Askov Mølle.
Ifølge roskildehistorie var han også møller i Vemmeløv Mølle og forpagter af Mogenstrup Mølle.

Snesere 12.11.1724:
Blev Christen Bertelss Siegersted og Karen Nielsdatter i Askovs Mølle ved Kgl: Majests Allernaadigste tilladelse viede hiemme i huuset uden trolovelse.

Snesere 16.3.1729:
Hans Ibsen af Everdrup troloves til Mette Brodersdatter i Askovs Mølle.

Snesere Die Soter 1732:
Begravet Christen Bertelss Kiæriste i Askovs Mølle ved nafn Karen Nielsdatter, gl: 45½ Aar.

Snesere, Dom: 10 p Trin 1732:
Christen Bertelsen Sigersted troloves til Kirsten Hendrichsdatter Pram i Askovs Mølle. De blev viede 8.1.1733 sammesteds.

Snesere Exaudi 1738:
Jacob Nielsen i Roneklint er fadder, da Michel Svendsen får døbt datteren Johanne Michelsdatter. Maren Jacobsdatter i Askovs mølle er gudmor.

Snesere 17 p Trin 1747:
Niels Krag i Askovs Mølle får døbt datteren Maren Nielsdatter Krag. Farbroren Andreas Krag og hans stedsøn, Lorents Arff, er faddere.

Niels Sørensen Kragh og Anne Sophie Jørgensdatters søn Søren Nielsen Kragh blev møller på Hovby Mølle.

Snesere 6.5.1771:
Niels Krag, Mølleren i Ascous Mølle blev begravet, gl: 60 Aar.
Der er skifte efter Niels Sørensen Kragh i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 18.10.1771.

Oeder 1771:
Enken er 44 år og har 5 børn. Det var hendes første ægteskab.

Snesere 21.10.1772:
blev Mølleren i Askous Mølle Sr Fridrich Christian Lund i huset copuleret til Enken sammesteds Madme Anna Sophie Jørgensdatter afgl: Krags. Forlovere som caveret for samme var Sr Krag guldsmid i Nestved og Sr Hansen Møller ved dend store Møle ved Nestved.
Friderich Christian Lund er bror til Hans Christian Lund på Merløse Mølle.

Snesere 14.8.1790:
Anne Sophie Jørgensdatter blev begravet, 62 år gammel.

Snesere 6.3.1799:
Frederich Christian Lund blev begravet, 62 år gammel.
Der er skifte efter ham: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 28.3.1799

Snesere 4.10.1799:
Ægteviede ieg ungkarl Christian Hansen Lund til afgl møller Frederich Lunds Enke Woldborg Chrestensdatter i Askov Mølle efter Kongl bevilling af 23.8.1799 som tilloed brudgommen at tage sin farbroders Enke til ægte og Tingsvidner herom fra Meerløse Herredsting, samt skiftebrevs attest fra amtmand Bielke og Kongel bevilling at vies i Huset, uden foregaaende lysning af Prædikestolen. Forlovere vare Brudgommens Fader møller Hans Christian Lund fra Meehrløse Mølle og forrige Slagter Benjamin Buch.

Snesere 9.3.1800:
Døbt Jørgen Frederich, hiemedøbt 17.1.1800, mølleren i Askovmølle Sr Christian Lund og hustr Voldborg Christensd: deres Søn. Test: Anne Kirstine mølleren i Merløse Mølle, Sr Hans Lunds Hustr:, mandens broder Jørgen Lund, Peder Anders:, Hans Peders: og Hans Niels: alle af Aaside.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855,

 

Blæsbjerg Mølle i Lillebrænde sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
Ejendomsmølle ca. 1771.
 
-1771  Rasmus Olsen  
1771-1784  Johan Peter Schade Kirstine Rasmusdatter
1785-1789  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1789-1799  Cornelius Wimmer Kirsten Rasmusdatter
1799-1801-  Hans Rasmussen Krog Kirsten Rasmusdatter

Johan Peter Schade købte møllen af Rasmus Olsen i ca. 1771 for 1000 rigsdaler.

Johan Peter Schades faster var Johanne Hansdatter Schade fra Tubæk Mølle og Grumløse Mølle.

Johan Peter Schade blev gift med Kirstine Rasmusdatter 12.7.1771 i Lillebrænde.

Kirstine Rasmusdatter var datter af Rasmus Olsen.

Johan Peter Schade og Kirstine Rasmusdatter var forældre til Diderich Johansen Schade, som blev møller på Hovby Mølle.

Johan Peter Schade blev gift med Cathrine Wimmer 15.9.1785.

1789 sælger Johan Peter Schade møllen til Cathrine Wimmers bror Cornelius Wimmer og overtager Hulemose Mølle efter hendes far, der døde 1789.

Cornelius Wimmer og Kirsten Rasmusdatter blev trolovede 23.10.1789 i Åstrup sogn.

Kirsten Rasmusdatter er datter af Rasmus Pille og Johanne Jørgensdatter i Garnevrå.

Cornelius Wimmer blev begravet 16.1.1799 i Lillebrænde.

Der er skifte efter Cornelius Wimmer i Falster Birks Skifteprotokol 18.1.1799, 28.10.1799

Hans Rasmussen Krog og formandens enke blev gift 13.12.1799 i Lillebrænde.

Hans Rasmussen Krog er sandsynligvis søn af møller i Lundby Mølle Rasmus Hansen Krog og Anne Margrethe Jørgensdatter.

Kilder:
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Blåbæk Vandmølle i Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Fakse Å og desuden en vindmølle opført 1828, fæstemøller under Rosendal gods.
 
-?-  Søren Rasmussen ?
-1725  Hans Christophersen ?
1725-1731  Johan Dok Birgitha Magdalena Hansdatter
1731-1751  Johan Dok Dorthe Cathrine Johansdatter
1752-1754  Johan Dok Dorthe Cathrine Pedersdatter
1754-1756  Hans Pedersen Seyer Maria Dorothea Berg
1756-1757  Johan Petter Gotteng  
1757-1766  Lars Jensen Alstrup  
1766-1767-  Niels Christensen Rebecha Mortensdatter Reenberg
-1775-  Svend Esbensen ?
-1780  Jørgen Andersen Lærke ?
1780-1789  Anders Rasmussen Anne Marcusdatter
1789-1813  Niels Frederichsen Anne Larsdatter
1814-1819  Niels Frederichsen Christiane Susanne Schrøder
1819-1822  enke Christiane Susanne Schrøder
1822-1845-  Søren Sørensen Schiølert Christiane Susanne Schrøder
1845-1869  Søren Sørensen schiølert Edel Christine Zuschlag
-1871-1923  Niels Jensen Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen
1929-1958  Theodor Laurits Jensen Jensine Christine Pedersen
1958-1992  Holger Nielsen Inger Jensen
1992-  Steen Kalum Jensen  

I nogle kilder skal man holde tungen lige i munden for at skelne mellem følgende tre møller i Fakse sogn. En vandmølle der ligger i Hovby by, Hovby Mølle, en vandmølle der ligger lidt længere nede ad Fakse å, Blåbæk Vandmølle og en vindmølle i nærheden, Blåbæk Vindmølle.

Fakse kirkebog begynder først i 1760.

Søren Rasmussen, død 1720 iflg. Rosendal skifteprotokol.

Der er skifte efter Dorthe Cathrine Johansdatter i 1751.

Johan Dock og enken Dorothea Catarina blev trolovet 26.5.1752 og gift 7.11.1752 i Præstø.

Enkemand Hans Pedersen Sejer og Maria Dorothea Berg blev gift 26.4.1754 i Vester Egede. Forlovere var Peder Sejer og Asmus Berg.

Johan Dock døde i Stensby og blev begravet 12.3.1758 i Kalvehave.
Skifte efter Johan Dok 22.4.1758 i Vordingborg Amtstue. Han døde som indsidder i Stensby.
Hans søn Johan Frederik Dok var 25 år i 1758 og møllersvend på Møn.

Niels Christensen og Rebecha Mortensdatter Reenberg blev trolovede 23.2.1766 og gift 27.7.1766 i Fakse.

Svend Esbensen møller i Blåbæk Mølles søn Arent døbt 6.8.1775 i Fakse. Lars Møller i Hovby Mølle er fadder.

Anne Larsdatter begravet 9.8.1813 i Fakse, 72 år gammel.
Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 142b-144a. Dødsanmeldelse den 4. august 1813 / skifte den 16. september 1813 efter Anne Larsdatter i Blåbæk Mølle.

Niels Frederichsen og Christiane Schrøder blev gift 19.1.1814 i Fakse.

Niels Frederichsen, møller i Blåbæks Mølle, død 17.6.1819, begravet 22.6.1819 i Fakse, 59 år gammel.
Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 197a-198a. Skifte den 17. juni 1819 efter fæstemøller Niels Frederiksen i Blåbæk Mølle.

Søren Schiøler og Christiane Schrøder blev gift 28.6.1821 i Fakse. Schjølert møller fra Store Heddinge er forlover.

Christiane Susanne Schrøder død 27.4.1845, begravet 2.5.1845 i Fakse, 67 år gammel.

Søren Schiølert blev gift med sin kusine Edle Christiane Zuschlag 1845. Nævnes på internettet, men ikke hvor.

Søren Sørensen Schiøler død 8.7.1869, begravet 15.7.1869 i Fakse, 79 år gammel.

Niels Jensen født 15.11.1838 i Faxinge, søn af gårdmand Jens Hansen og Kirsten Jensdatter.

Kirsten Olivia Jensen blev født 23.1.1871 i Fakse, datter af møller på Blåbæk Mølle Niels Jensen og Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen.

Niels Jensen og Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsens søn Niels Frederik Jensen, blev født ca. 1876 i Fakse og han blev møller på Atterup Mølle, Øster Egede sogn.

Niels Jensen død 29.4.1923 begravet 4.5.1923 i Fakse, 84 år gammel.

Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen død 8.5.1929, begravet 14.5.1929 i Fakse, 82 år gammel.

Kilder:
wikipedia
Møllearkivet: Blåbæk Vandmølle, Blåbæk Vindmølle.
Dansk Mølleforum: Blåbæk Møllerne.
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider: Blåbæks Mølle, med en fin liste over fæsterne ud fra fæsteprotokollen.
poulsteen.
Folketælling: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1880, 1890, 1906,

 

Brede Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
1686-1687  Mathis Høfvinghof Giertrud Larsdatter
1690-1692  Henrich Cronenberg (1600.05) Anne
-1697-  Henrich Høfvinghof Cathrine Badstubers
1719-1746  Poul Badstuber Engelcke Legan

 

Kongens Lyngby:
Kongebref af Dato 28.5.1686.
Hand kommer fra Tydskland, Lesmid på Bridde, Hun, Lars Møllers datter paa Fulevad Mølle.
2.6.1686 Echtevied hiemme. M. Mathis Høvinghof, Giertrud Larsdatter.

Kongens Lyngby 30.3.1687:
Døbt Mathis Høfvinghofs, Lesmed paa Bridde, søn Just. Faddere: Henrich Ehms qv. med flere

Mathis Høfvinghof er sandsynligvis den Mathis Lesmed der 1688 er på Fuglevad Mølle, hvor hans svigerfar var møller.

Kongens Lyngby 9.6.1690:
M. Henrich Cronbierg Lesmid paa Bridde 1 søn Hans Peter døbt. Faddere: Caren Jørgen?, Klein Jørgen, Casper oc Peter Lesmid svenne, Els. Cobbersmid.

Kongens Lyngby 26.6.1692:
Sl. M. Henrich Cronberg paa Bridde 1 Søn Johan Henric døbt. Faddere: Gertrud Lesmids, Hans Nürnberg, Jac. Femozis qv., Ped. Ibss. qv., M. Claus.

Henrich Cronenberg var lesmed og kom fra Stampen.

Kongens Lyngby 25.5.1697:
Disse blef efter Kong. bref Copulered paa Bridde Mølle. Henrich Høfvinghof og Cathrine Badstubers. Forlovere: For ham: Mathis Høfvinghof paa Fulevad. For hende: Mest. Jacob kobbersmid.

Kongens Lyngby 3.7.1698:
Henrich Høfvinghof paa Bridde døbt en datt Marie Lisbeth. Faddere: Anne Møllers bar, mest. Jul. Zid? qv., Drevis paa Strand Møllen, Mest Ole krudmest, Borthe Ziuremand, Crist. Larss qv.

Kongens Lyngby 5.11.1699:
Henrich Høfvinghof I Lyngby 1 Søn Johan døbt. Faddere:

31.7.1722 skriver Peter Wilhelm Høwinghoff på Arvad Mølle en anmodning til kongen.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, o.s.v.
To af brødrene kunne være Mathis Høvinghof og Henrich Høvinghof.

Kongens Lyngby 27.1.1735:
Begravet Catrine Sal Høvinghofs fra Breede.

Kongens Lyngby 25.11.1735:
Er med Kongel: tilladelse Copulered paa Breede Monsr Friderich Weinschenck og Madamoiselle Anne Nürnberg paa Folevad, hand har Ober Jæger Philip Landesberg paa Jægersborg, hun Mons Badstuber p: Breede.

 

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Brede Værk
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Albert Fabritius: Henrik Ehm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. februar 2018.
Eiler Nystrøm: Poul Badstuber i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. marts 2018.
Familien Høvinghof på www.andersaner.dk og hammerum-herred.dk

 

Bårse Vandmølle i Bårse sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved samme møllebæk som Tubæk Mølle, men lidt længere oppe ad bækken.
Fæstemølle.
 
-1612-  Peder Møller  
1718-1720  Allephas Andersen Margrethe Bendtsdatter
-1734  Jørgen Allefasen  
1734-  Rasmus Jensen  
 

Peder Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 under udgifter som nr. 96

Allephas Andersen er født ca. 1654, søn af Anders Allephasen og Karen Hansdatter.
Allephas var smed i Bårse før han fæstede møllen.
Aliphas møller her i Byen blev begravet 8.10.1719 i Bårse, 65 år gammel.
Restancer af Kgl. Contributioner til ult. dec. 1720:
Bårse mølle 41 -2 -14 (vel restance i rigsdaler - mark - skilling) Alefas Møller.
Denne Mølle kan ej formedels armod og møllens slette tilstand ej betale de tilkommende skatter. Fra Reviderede Regnskaber.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 7. oktober 1734: Husmand Rasmus Jensen fæster den vandmølle i Bårse sogn, som Jørgen Allefasen beboede men blev forflyttet til Tubæk Mølle, er fraflyttet. Dertil får Rasmus Jensen den jord på matrikel 20, som Mads Ibsen havde i fæste men har frasagt sig.

 

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Lars Skovvang Larsen

 

Frederiksborg Slotsmølle i Frederiksborg Slots/Hillerød sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt
Vandmølle
 
-1814  Morten Høyer Skov Anne Margrethe Hintze
1814-  Morten Høyer Skov enkemand

Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintze er forældre til Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X).
Møller Morten Høyer Skovs hustru Anne Margrethe Hintze blev begravet 19.1.1814 i Frederiksborg Slotssogn.
Tidligere var han møller på Ørholm Mølle og senere blev han møller på Østre Mølle i Magleby på Møn.

Kilder:
Frederiksborg Slotssogns/Hillerød kirkebog

 

Fuglevad Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
-1656-1658  Villum Henrichsen Sidsel Jensdatter
1658-  Villum Henrichsen enkemand
1668-  Henrich Ehm  
-1686-  Lars Møller  
-1688-1697-  Mathis Høvinghof Giertrud Larsdatter
-1700-1734  Martinus Nürnberg  
1734-1737  Laurids Nürnberg  
1737-1753  Friderich Weinschenck Anna Nürnberg
1754-1760  Christian Plath (E6X) Kirsten Hansdatter Cronberg (E6)
1764-1766  Niels Jensen Nysom (E6Y) Kirsten Hansdatter Cronberg (E6)
1777-1779  Eilert Poulsen Møller (E6.1X) Kirstine Elisabeth Plath (E6.1)
1780-1801-  Eilert Poulsen Møller (E6.1X) Magrethe Kirstine Jørgensdatter
1802-1818  Jørgen Christian Lund  
1818-1828   enken
1828-1862  Johan Jørgen Lund  

Kongens Lyngby Dom. 24 Trinit. 1656:
Døbt - Echtef - Villum Møller paa Føllevad, Søn Henrich." Faddere: "Caren Rosenmej. bar, Karl Rosenmejer, Henrich Rosenmejer, Sølvester Jacobsen, Povl Nielsen, Volmer, Maren her Hansis"
Carl Rosenmejer var en velhavende mand. Han boede i København og ejede blandt andet Fuglevad og Brede.

Kongens Lyngby 5.1.1658:
Begravet Villum Møllers Qvinde I Føllevad. Sidze.

Villum Henrichsen flyttede senere til Stensby Mølle. Da han ikke er at finde i Kongens Lyngby kirkebog 1659-1661 som brudgom, forlover, far, fadder er han sandsynligvis flyttet kort efter konens begravelse. At det er ham der flytter til Stensby underbygges af at der i hans næste kones skifte 1668 står at hans søn Henrich Villumsen nævnes i et skiftebrev fra sønnens mor Sidsel Jensdatter dateret Fullevad Mølle 11.6.1658.

Kongens Lyngby:
Kongebref af Dato 28.5.1686.
Hand kommer fra Tydskland, Lesmid på Bridde, Hun, Lars Møllers datter paa Fulevad Mølle.
2.6.1686 Echtevied hiemme. M. Mathis Høvinghof, Giertrud Larsdatter.

Kongens Lyngby 9.1.1688:
Døbt Christen Simonsen af Fridrichsdals søn Peter. Blandt fadderne er Mathis Lesmid ? paa Fulevad.

Mathis Lesmed er sandsynligvis Mathis Høvinghof, der kom fra Brede og som var gift med Lars Møllers datter, Giertrud Larsdatter.

Kongens Lyngby 29.3.1696:
Trolovet Mogens Aagesen og Bente Jacobsdatter. Forlovere: For ham: Mathis Høfvinghof Lesmid paa Fulevad. For hende Christoph glarmester.

Kongens Lyngby 25.5.1697:
Disse blef efter Kong. bref Copulered paa Bridde Mølle. Henrich Høfvinghof og Cathrine Badstubers. Forlovere: For ham: Mathis Høfvinghof paa Fulevad. For hende: Mest. Jacob kobbersmid.

Kongens Lyngby 25.3.1699:
And Eisher I Lyngby, 1 Dat Else Marie døbt. Faddere Math: Høfving: qv, Ole Jacobss, Jens Cnudss, Jacob ? qv, Caren glarm.

Svallerup 25.5.1700:
Begrafvet Mathies Høvinghoff aff Møllen.
Efter nedennævnte kilder var Mathis Høvinghof møller sine sidste år på Ågerup Mølle under Sæbygaard.

Kongens Lyngby 1.1.1713:
Dåb. Martin Nyrnberg i Fulevad. Datt Anna. Faddere: Catrin Høfvinghof, Maregk i ?, Johan kristo, Ellen Vih

Birkerød Fer: 3tia Pent 1717:
Gregers Møllers Søn Lauritz blef huldet ofver daaben af Sr Martinus Møllers Kiæriste paa Fuglevad. Fadderne: Hans Grundfø? Dein? i Bloustrød, Andreas Synderborg kromand ibd., Mester Markus paa Nye Mølle, Ane Jens Smids af Udserød.
Gregers Møller er søn af Mathis Høvinghoff.

31.7.1722 skriver Peter Wilhelm Høwinghoff på Arvad Mølle en anmodning til kongen.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, o.s.v.
En af brødrene kunne være Mathis Høvinghof.

Laurids Nürnberg oprettede et le- og slibeværk på Fuglevad.

Kongens Lyngby kirkebog 1738-1744 mangler.

Kongens Lyngby Dom: Palmarium 1745:
Friderich Weinschenck paa Folevad een søn Jørgen Friderich hiemme døbt. Faddere: Mad: Drevitz og Kieriste, Monsr Landsberg, Beetz, ?jon Tømmer Mester.

Kongens Lyngby 25.6.1746:
Friderich Weinschenck paa Folevad een søn Christian døbt. Faddere: Madame Svendsen, Ober Jæger Landsberg, Svend Svendsen, Jacob og Johan Høvinghof.

Kongens Lyngby 10 p Trinit: 1749:
Begr: Gregers Høvinhoff.

Kongens Lyngby 20.4.1751:
Veinsch: paa Fuglevad en Datter Dorthe Helena døbt. Faddere: Mad. Horstman Jomfr: Pau Pau,. Svends: Jacobs: Høvinghoff

Fuglevad blev i 1753 overtaget af det interessentskab som også ejede Brede og Nymølle, og Fuglevad var således filial af Brede kobberværk.

Dråby 24.8.1769:
blev min Sl: Sviger Moder Anna Nürrenberg Sl: Skov Ridder Weinschenks Enke paa Jægerspris begravet i Draabye Kirke som døde d 17 gammel 57 aar fød paa Fulevad ved Kongens Lyngbye. Her står mere.

På grund af problemer med at få tilført tilstrækkeligt med vand til møllen, opførte J.J. Lund i 1832 en vindmølle efter hollandsk forbillede på toppen af skrænten vest for vandmøllen.

 

Kilder:
Wikipedia
Albert Fabritius: Henrik Ehm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. februar 2018.
Friderich Weinschenck på Our FamilyGenealogy Pages og Jan Tuxens hjemmeside
Henrich Rosenmeyer på Mogens Riis Laubjergs hjemmeside
Familien Høvinghof på www.andersaner.dk og hammerum-herred.dk
Folketælling 1787

 

Grumløse Mølle i Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Møllen var vindmølle i 1757 og 1775
 
-1655  Peder Pedersen Møller Else Nielsdatter
-1728  Niels Nielsen Birgithe Andersdatter
-1753  Jacob Hansen Krog ?
1754-1756  Jacob Hansen Krog Johanne Hansdatter Schade
1757-1758  Lars Madsen (A3.7X) Johanne Hansdatter Schade
-1764-1775  Hans Christensen Krog Maren Gertsdatter
1775-1794  Johannes Pedersen Maren Gertsdatter
1794-1802  enke Maren Gertsdatter

Peder Pedersen Møller: Kilde: Niels Ulrik Schacks hjemmeside

Else Nielsdatter: Gift som enke 6.januar 1656 med Laurids Nielsen Møller, som var møller på Lekkende Mølle i Øster Egesborg sogn

Der er skifte efter Niels Nielsen 9.1.1728 i Vordingborg-Tryggevælde Amters Skifteprotokol

Jacob Hansen Krog var bror til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)

Skibinge ?.10.1754:
blev Sr Jacob Hansen Krog fra Gromløse Mølle efter forhen løste Kongebrev copuleret till Mad: Johanne Hansd: Schade Avg: Sr Hans Jacobsen Krags efterleverske. Forlovere vare ? Schade, J.J.Kirckmann.
Johanne Hansdatter Schade var møllerenke fra Tubæk Mølle.

Jacob Hansen Krog fik døbt sønnen Hans 27.7.1755 i Udby. "Mølleren Kirchmans Kiæreste (Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)) i Steensbye Mølle bar Ham, Testes Peder Jacobsen i Kragevig, Mølleren Peder Busch i Sagebye Mølle, Mølleren Hans Christian og Søn Rasmus i Lundbye (Mølle) og Jacob Møllers Datter i Merhn Mølle."

Der er skifte efter Jacob Hansen Krog i Vordingborg- og Tryggevælde Amters konceptskifteprotokol 20.6.1757, 20.10.1757 og 13.3.1758. Hans søster Margrethe Hansdatter Krogs (A1.2X) mand Jørgen Jørgensen Kirchmann (A1.2) blev værge for sønnen Hans Jacobsen Krog. Bondefoged Niels Madsen (A4X), der tidligere havde været gift med Catharina Jørgensdatter Cronberg (A4), var vurderingsmand. Møllen vurderes til 900 rigsdaler. Skiftet er fundet af Henrik Mejlby.

Hans Christensen Krogs mor Cathrine Hansdatter Krog var halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X).

Skifte efter Hans Cristensen Krog 5.5.1775 i Skiftebehandlingsprotokol for Vordingborg Amt.

Maren Gertsdatter og Johannes Pedersen blev gift i Udby 4.8.1775

Der er skifte efter Maren Gertsdatter: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 22.4.1802

 

Gryde Mølle i Bjergsted sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle ved afløbet fra Skarritsø, fæstemølle
I 1750 kaldes den Smidde Møllen, altså Smede Møllen
 
-1650-  Hans Møller Maria
-1692-  Erich Møller Birrethe
-1720-  Frans Møller  
-1730-1732  Hans Madsen Rosløf ?
1732-1740  Hans Madsen Rosløf Margrethe Dorothea Hofschildt
1740-1742  enke Margrethe Dorothea Hofschildt
1742-1751  Henrich Hansen Cronberg (E2) Margrethe Dorothea Hofschildt
1751-  Tobias Christoffersen Bahr og Hans Henrich Bahr  
1755-  Peter Andersen Valstrøm Ellen Olufsdatter
-1767-1787-  Ole Pedersen Mette Cathrine Sørensdatter
-1801-  enke Mette Cathrine Sørensdatter
1807-1834-  Peder Christian Møller Christiane Jørgensdatter
1851-  Ole Christian Møller  

 

Avnsø Dnca 7 post Trinit 1686:
blef Jens Christensens daatter kaldet Ursula christnet, Maren Knuds i Stenrand bar barnet. Fadre: Jens Rasmussen og Knud Sørenss af Svebølle, Karen Nielsis i Stenrand, Niels Andersen og Inger Andersdat: i Gryde Mølle.

Avnsø 20.1.1692:
blef Niels Pedersens Søn, Morten, af Stenrand, døbt. Maren Knuds i Stenrand bar barnet. Fadre: Christen Christensen og hans stifsøn Christen af Nyrand, Jens Rasmuss af Svejbølle, Erich Møllers qvinde Birrethe af Gryde Mølle og Lisabeth Knudsdatt:

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Avnsø Domin: 3 Trinit: 1722:
blev Søren Knudsens Søn fra Nyrand kaldet Knud døbt. Jens Maltgiørers qvde ibidem bar barnet til Daaben. Testes: Jep Olsen paa Aunsøegrd:, Peder Hansen og Laurs Nielsen fra Gryde Mølle, Niels Frandsen, Hans Andersen, Peder Diderichsen, Ane Olufsdatter, Ane Samuels fra Svebølle, Jacob Jacobsens qvd af Nyrand.

Bjergsted Domin: Trinit: 1730:
Baptizat: Monsr Hans Madsen Roslef i Grydemølle hans Søn Peder kaldet. Msr Mercers Huust i Kongens Mølle, Msr Plum, Johan paa Avensøegd, Monsr Jens Andersen ibid, Niels Sederichsen, Madame Buch paa Astrup, Jomfrue Plum.
Sønnen Peder blev begravet Dom Epiph 1731 i Bjergsted.

Hans Madsen Rosløf er vel i familie med Mathias Roslef på Øresø Mølle.

Bjergsted 27.2.1732:
Baptizat: Msr Hans Madsen Rosløfs tvillinger i Gryde Mølle. Sønnen Peder kaldet, Msr Johan Larsens Kiereste p Avensøegaard bar ham. Daatteren Henriche Regette, Rasmus Andersens Kiereste i Rangle Mølle bar hende. Fadderne: Andreas Merchel i Kongens Mølle, Boe Jensen, Madame Plums, Johan Leyes kone i Bregninge, Niels Diderichsens kone i Biergsted.

Bjergsted 27.2.1732:
Mort: Maren Johan Christiansd: Lund af Gryde Mølle, gl: 31 aar 4 Maaneder.
Dette står umiddelbart til højre for ovenstående dåb. Det kunne meget vel være Hans Madsen Rosløfs kone.

Bjergsted 23.10.1732:
Er Msr Hans Madsen Roslef og Mademoiselle Margrete Dorethe Hofschilt copulerede.

Bjergsted 4.2.1740:
Mort: Hans Matzen Roslef i Grydemølle, 52 aar.

Bjergsted 19.11.1742:
Conjugat Henrich Hansen Cronberg fra Nestved og Margrete Dorethe Hofschildt fra Gryde Mølle.

Henrich Hansen Cronberg kommer fra Næstved Hestemølle.

Avnsø 22.3.1743:
blev Sr Johan Thejls Søn Adam fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Enst paa Aunsøe Gaard bar Barnet og holt det ofver daaben. Faddere: Ober Jæger Tham paa Barerup, Monsr Kiølholt paa Dragsholm, Madame Henrichsen fra Aunsøe Gaard, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Madame Cronbergs I Gryde Mølle.

Jorløse 31.3.1744:
blev Sr Niels Andersen i Øresøe Mølle hans liden Søn Jørgen som for Svagheds skyld var hiemme døbt d: 21. dit: for Herren i hans Huus i Jordløse fremstillet og frembaaren af Madam: Henrichsen ved Auensøegaard. Fadderne vare Monsr. Leerager i Svallerup, Johan Teil i Kaaber Møllen, Henrich Cronberg i Gryde Mølle og Birgithe Boesdaatter af Stridtz Møllen.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Avnsø 25.2.1746:
blev Sr Werners Søn Peter Werner fra Stritzes Mølle døbt, Dame Møller paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Sr Harrested paa Astrup I Biergsted Sogn, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Sr Cronbierg I Gryde Mølle, Sr ? I Bechs Krou og Dame Biørn I Rangle Mølle.

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Vismer? fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Avnsø 13.4.1749:
blev Monsr Nashes Daatter Mette Maria fra Stritz Mølle døbt, Monsr Cronbergs Kiæreste, Dame Margareta Dorethea, I Gryde Mølle udj Biergsted Sogn bar Barnet. Testes: Monsr Christian Detløff Nessen fra Tiørnelund, Studiosus Sr Johan Kiærulff, Præceptor hos Monsr Nessen I Tiørnelund og Demoiselle Mette Elisabeth Lund fra Kongens Mølle udj Aunsøe Sogn.

Jorløse 18.12.1750:
blev Sr Mathias Roslev udi Øresøe Mølle hans liden Daatter til Daaben frembaaren af Madme Biørns i Rangle Mølle og kaldet Maren Sophie. Fadderne vare Sr Friis i Kongens eller Kaaber Møllen kaldet, Seigr Cronberg i Smidde Møllen nu saa kaldet, Seigr Castensen paa Astrupgaard og General Lærches Skov Ridder ibid.
Seigr Cronberg i Smidde Møllen må være Henrich Hansen Cronberg i Gryde Mølle.

Henrich Hansen Cronberg og Margrethe Dorothea Hofschildt flyttede 1751 til Røde Vejrmølle.

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 1738-1918: Tobias Christoffersen Bahr og Hans Henrich Bahr forpagter Kongens og Gryde Mølle 16.9.1751.

Avnsø 1.4.1753:
blev huusmandens Lars Pederssens Søn Peer fra Sanvods Huuset døbt, Cicil Andreasdatter tienendes Friderich Biørn I Gryde Mølle bar Barnet. Faddere var Peer Christophersen Block tienendes Matthias Møllere i Øresø Mølle, Johan Friderich Wejs Møllersvend I Gryde Mølle, huusmandens Jørgen Faxes qvinde Ane fra Svejbølle Bye, huusmandens Rasmus Peersens qvinde Karen fra Pilehuusene og huusmandens Niels Winters qvinde Maren fra Kongens Møllehuus.

Avnsø 17.6.1753:
blev Møllerens Sr Møllers Dorthea Ane fra Stritz Mølle døbt, jomfrue Marie Hansens paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Hans Castensen forpagter paa Daurop I Biergsted Sogn, Møllersøn? Monsr Friderich Bahr I Gryde Mølle i samme Sogn, Mølleren Monsr Jens Rasmussen I Broe Mølle I Holmstrup Sogn, Jomfru Kirstine Biørn paa Birchende Gaard I Værsløv Sogn.

Avnsø 18.7.1755:
blev Mølleren Sr Peter Andersen Valstrøm af Gryde Mølle og Demojselle Ellen Olufsdatter af Kongens Mølle udj Aunsøe Kirche copulerede.

Mette Cathrine Sørensdatters far Søren Frandsen havde Vejlekroen i fæste ca. 1737 til ca. 1765.

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 1738-1918: Peder Christian Møller fæster Gryde Mølle 9.12.1807 efter faderen Ole Møller.

Christiane Jørgensdatter var søster til Ane Cathrine Jørgensdatter i Øresø Mølle

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 1738-1918: Ole Christian Møller fæster Gryde Mølle 12.10.1851 efter moderen Peder C. Møllers enke.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855
Ole Pedersen: Palle Bruun Olsens hjemmeside
slaegtogdata.dk
Aurelia Clemons: Peder Møller
lokalhistorien.dk: Mette Cathrine Sørensdatter

 

Helledes Mølle i Everdrup sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, desuden hestemølle
 
-1771-1783  Silken Rosenberg Anne Cecilia Caspersdatter
-1790  Lorenz Peitersen Anne Cathrine Silkensdatter Rosenberg
1790-1801-  Lorenz Peitersen Anne Margrethe Larsen

1787: Møllen bebos af to enker, Maren Knudsdatter og Boel Jonases, som begge har opsigt med møllen.

Bækkeskov skifteprotokol 1790, side 41: Skifte 24/11 1790 efter møller Lorentz Peitersens hustru Anne Kathrine Rosenberg.

Everdrup? Torsdagen d. 19 December 1790, trolovedes enkemand Lorens Peitersen under (?) Helledes Mølle med pigen Anne Margrethe Lassen af Engelstrupgård forloverne var: Rasmus Nielsen i Engelstrup og Jens Jørgensen ibid.

Gisselfeld skifteprotokol 1792 (1):
side 776: Registrering 15/9 1792 efter møllerens konemoder Anne Cecilia Caspersdatter i Over Brødebæks Mølle, enke efter Silken Rosenberg i Helledes Mølle.
side 783: Skifte 11/10 1792 efter Anne Cecilia Caspersdatter i Over Brødebæk.
Arvinger:
Anne Ester Silkensdatter, gift med møller Hans Pedersen, Over Brødebæk.
Anne Cathrine Silkensdatter, død efter ægteskab med møller Lorentz Pedersen, Helledes Mølle.
Casper Silken, skovfoged i Kalbyris på Herlufsholm gods.

Kilder:
Per Stobbes hjemmeside om møller.
Møller i Næstved Kommune.
Gunna Schel Museths tråd hos DIS-Danmark
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hellested Mølle i Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt
Mølle under Bregentved Gods, beliggende i Hellested By.
Der er to møller i Hellested sogn. Den ene ligger i byen: Hellsted Mølle, den anden uden for byen: Juellinge Mølle. Det kan let give anledning til forveksling, når der i en kilde er upræcis stedsangivelse.
 
1757-1765  Christian Svendsen Hauberg Anne Sophie Madsdatter
1768-1793  Daniel Gemynthe Anne Kirstine Gynandt
1793-1808  Mads Christiansen Hauberg Birthe Kirstine Gemynthe
1810-1832  Henning Larsen Birthe Kirstine Gemynthe
1834-1843  Henning Larsen Anne Catrine Schøler
1843-1870-  Christian Schjøtz Anne Catrine Schøler
-1880-  Peder Valdemar Vessel Schjøts ungkarl
-1890-  Peder Valdemar Vessel Schjøts Maren Kirstine Pedersen

 

Daniel Gemynthe kom fra Rønnebækholms Mølle. Hans far Johan Henrich Gemynthe var møller i Næstved. Hans bror Cristian Gemynthe er møller på Røde Vejrmølle.

 

Kilder:
Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe.
Daniel Gemynthe på Lone og Per-Johan Ørmens hjemmeside
Alfred Larsen, Personalhistorisk tidsskrift 1953-1955: Stamtavle over slægten Gemynthe.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890,

 

Hellevads Mølle i Sværdborg sogn, Hammer herred, Præstø amt
Vandmølle ved Næs Å, nedlagt 1758, desuden hestemølle fra 1743, vindmølle fra 1770
 
-1612-  Hans Møller  
-?-  Jørgen Nielsen Dorothea
-1743-1751  Hans Jørgensen Erk Maren Jørgensdatter
-1758-  enke Maren Jørgensdatter
-1761-1769  Jørgen Hansen Erch Kirstine Erichsdatter
1769-1776  Jørgen Hansen Erch Ane Marie Lorentzdatter Holsteen
1777-1780  Christen Stylsvig Ane Marie Lorentzdatter Holsteen
-1787  Peder Thorkildsen Bodil Pedersdatter
-1801-  Rasmus Pedersen Ane Margrethe Bentsen

Sværdborg kirkebog begynder først i 1739.

Hans Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 som nr. 75. Her har jeg tolket Helffuadis som Hellevads.

Øster Egesborg: Fest Circumb 1718:
Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.

Vordingborg 22.4.1731:
Hans Jørgens Hustrue af Græsbierg (Maren Jørgensdatter) bar møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronbergs datter Ingeborre ved dåben.

Ved Hans Jørgen Erch af Græsbjergs søn Jørgens dåb 27.1.1732 i Vordingborg bar Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X) ham og Anne Elisabeth Jørgensdatter Cronberg (A9) var fadder. Inger Margrethe Johansdatter Kraft var gift med møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3).

Møllerenken Dorothea blev begravet 24.2.1741 i Sværdborg. Der er skifte efter hende i Vordingborg Amtstues Skifteprotokol for 2. halve distrikt 13.11.1741. Af skiftet fremgår det at hendes afdøde mand, møller i Hellevads mølle, hed Jørgen Nielsen og at deres afdøde søn Niels Jørgensen var møller i Lekkende Mølle og deres datter Maren var gift med Hans Jørgen Erg i Hellevads Mølle.

Jørgen Hansen Erchs hustru Kirstine Ericsdatter begravet 19.12.1769 i Sværdborg.
Der er skifte efter hende i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 28.5.1770.

Jørgen Hansen Erch blev begravet 13.12.1776 i Sværdborg.
Der er skifte efter ham i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 7.12.1776 og 16 sider frem.

Hendric Andresen af Steenb: og Susanne Christoffersdatter af Hellevads mølle trolovede 1.4.1777 i Sværdborg.

Vielse efter Kongebrev d 30te Maj 1777: For hr Forvalter Christen Stylsvig i Kiøng og Jørgen Hansen Erks Enke Ane Marie Holsteen i Hellevads Mølle caverer Byefoged Kellerman og Klocker Gram.
Barn Johanne døbt 14.1.1778 i Sværdborg.
Barn Cathrine Maria døbt 1.11.1779 i Sværdborg.

Ane Marie Holsten blev begravet 28.3.1780 i Sværdborg, 26½ år gammel.

Peder Thorkildsen og Bodil Pedersdatters datter, Kirsten Pedersdatter, blev møllerkone i Hovby Mølle.

Per Nielsen Bock fra Hellev: Mølle begravet 1787 i Sværdborg, 80 år gammel.

Peder Thorkildsen i Hellev: Mølle begravet 19.11.1787 i Sværdborg, 42 år gammel.

Bodil Pedersdatter, enke efter møller Peder Thorkildsen i Hellevads Mølle begravet juni 1796 i Sværdborg, 48 år gammel.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hovby Mølle i Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Fakse Å, fæstemølle under Rosendal gods
 
-1753  Lars Andersen Kirsten Mortensdatter
1753-1791  Lars Sørensen Schøller Kirsten Mortensdatter
1791-1792  Lars Sørensen Schøller Margrethe Nielsdatter
1792-1793  Søren Nielsen Kragh Margrethe Nielsdatter
1793-1810  Søren Nielsen Kragh Kirsten Pedersdatter
1811-1828  Diderich Johansen Schade Kirsten Pedersdatter
-1834-1855-  Johan Frederich Conrad Wilhelm Arnsborg Johansen Sofie Magdalene Sønderup

Der er tre møller i Fakse sogn. En vandmølle der ligger i Hovby by, Hovby Mølle, en vandmølle der ligger lidt længere nede ad Fakse Å, Blåbæk Vandmølle og en vindmølle i nærheden, Blåbæk Vindmølle.

Fakse kirkebog begynder først i 1760.

1787: Margrethe Nielsdatter tjener i møllen.

Mølleren i Hovby Lars Sørensens hustru Kirsten begravet 20.4.1791 i Fakse, 95 år gammel.

Mølleren i Hovby Lars Sørensen begravet 4.1.1792 i Fakse, 65 år gammel.

Søren Nielsen Kragh blev født 1757 i Askov Mølle, søn af møller Niels Kragh og hustru Anne Sophie Jørgensdatter.

Mølleren i Hovby Søren Krags hustru Margrethe Nielsdatter begravet 23.9.1793 i Fakse, 45 år gammel.

Kirsten Pedersdatter blev født ca. 1772 i Køng?, datter af møller i Hellevads Mølle Peder Thorkildsen og Bodil Pedersdatter. Køng kirkebog begynder først 1813.

I 1798 var han - Søren Krag i Hovby - og en Andreas Krag i Køng faddere til Rasmus Pedersens og Ane Magrethe Bentsens datter Boel Kirstine (25117) i Hellevads Mølle Se http://www.nielsen-termansen.com/getperson.php?personID=I13426&tree=tree1 og http://aneopslag.dk/alle/per00698.htm#16

Diderich Johansen Schade blev født 11.2.1778 i Blæsbjerg Mølle, søn af møller Johan Peter Schade og hustru Kirstine Rasmusdatter.

Kirsten Petersen, enke efter møller Schade og før da møller Kragh, død 2.6.1856 og begravet 9.6.1856 i Fakse, ca 84 år gammel.

Kilder:
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider.
Fund og fortidsminder.
museum-online.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hulemose Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Møllebækken fra Kulsøen
Fæstemølle, først under Vordingborg Slots Gods, 1670-1701 livgeding for prins Jørgen, 1701-1774 under Vordingborg Ryttergods, derefter ejendomsmølle
 
-1513-  Mortin Nielss  
-1610-  Oluf  
-1620-  Niels  
-1638-1640-  Niels Hansen  
1658-1668  Jens Nielsen Anne Jensdatter
-1670-1713  Christen Sørensen Anne Jensdatter
1713-1714  Christen Sørensen enkemand
1714-1718  Ernst Ditlef Gærber Catrina
1714-1719  Eyler Nielsen  
1719-1764  Johan Henrich Cronberg (A3) Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X)
1764-1774  Johan Christian Kraft Cronberg(A3.3) ungkarl
1774-1789  Jacob Wimmer Sophie Amalie Corneliusdatter
1791-1799  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1800-1805  Friederich Johan Holm Cathrine Wimmer

Oluf Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 som nr. 73.

Jens Nielsen er bror til Peder Nielsen i Mern Mølle.

Ernst Ditlef Gærber er nævnt som husfoged på Vordingborg Slot 1708-1718. Han boede ikke på møllen, men havde fæstet.
I Gærbers tid var møllen henpagtet til Eyler Nielsen.

Johan Peter Schade var tidligere møller på Blæsbjerg Mølle på Falster. Hans faster var Johanne Hansdatter Schade fra Tubæk Mølle og Grumløse Mølle.

Jacob Wimmer købte møllen for 3180 rigsdaler ved auktionen i 1774.

Cathrine Wimmer er datter af Jacob Wimmer.

Der er skifte efter Johan Peter Schade: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 28.3.1799

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Per Ole Schovsbo: Møllerne i Vintersbølle og Nyråd, Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd.
Jørgen Ravn Theisen: Hulemose Vandmølle gennem 500 år. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.
Folketælling 1787. Læs Original Kilde
LOKALHISTORISK FORENING FOR VINTERSBØLLE/NYRÅD: Hulemose vandmølle og Per Ole Schovsbo: Møllerne i Vintersbølle og Nyråd

 

Hårlev Mølle i Hårlev sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt
Vindmølle, fæstemølle.
 
1754-1770  Lars Nielsen (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)
-1787-  Bartholomeus Deichman Christiane Thomassen
-1801-1819  Ole Bruun Edel Christine Deichman
-1826-1860-  Søren Christian Bruun Betty Henriette Louise Euphresine Meyer
-1870-  Edvard Severin Trine
-1880-  Peter Hansen Sidse Marie Petersen

Hårlev kirkebog begynder først i 1755.
Så vidt jeg kan se, mangler Hårlev kirkebog 1786-1810 på Arkivalier online. (24.7.2017)

Lars Nielsen og Dorthe Marie Larsdatter kom fra Tryggevælde Mølle.

1771 Oeder: L. Nielssøn, Hidtil Kromand og Møller paa Stædet.

Edel Christine Deichman er døbt 4.12.1772 i Karise, datter af kaptajn Bartholomæus Deichman og Christiane Thomassen.

Ole Bruun og Edel Christine Deichman blev gift 17.3.1797 i Hårlev. Kilde: familysearch.

Ole Bruun døde 4.12.1819 og blev begravet 15.12.1819 i Hårlev, 73½ år gammel.

Søren Christian Bruun er født ca. 1798 i Hårlev, søn af forrige møllerpar.

Mølleforpagter i Hårlev Søren Bruun og datter af præsten i Toksværd Betty Henriette Louise Euphresine Meyer blev gift 11.8.1826 i Toksværd.

Edel Christine Deichman død 23.7.1858, begravet 31.7.1858 i Hårlev, 88 år, 8 måneder gammel.

Søren Christian Bruun, forhen Møller i Hårlev, opholdt sig i København, død 28.2.1883, begravet 6.3.1883 i Hårlev, 83 år gammel.

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,

 

Juellinge Mølle i Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt
Bliver også kaldt Juellinge Hollandske Mølle.
Fæstemølle under Juellinge Gods, som i 1755 er under Bregentved Grevskab.
 
-?-  Eskild Nielsen Mette Pedersdatter
-1735-1736  Søren Nielsen ungkarl
1736-1755  Søren Nielsen Anne Margrethe Madsdatter
1756-1761-  Søren Nielsen Anne Kirstine Cronberg (1700.36)
-1762-1764-  Johan Didrich Stibolt Margrethe Elisabeth Røder
-1766-1769-  Greis Jensen  
-1770-1771-  Erik Pedersen  
-1787-1793  Jørgen Andersen Lerche Frederica Hedevig Nielsdatter
1793-1798  enke Frederica Hedevig Nielsdatter
1798-1806-  Peder Svendsen Frederica Hedevig Nielsdatter
-1834-1855-  Jens Christian Olsen Grønkjer Anne Magrethe Ramberg
-1860-  Jens Christian Olsen Grønkjer enkemand
-1870-  Laurits Nicolai Larsen Clemmentine Jacobine Marie Arneberg

Der er to møller i Hellested sogn. Den ene ligger i byen: Hellested Mølle, den anden uden for byen: Juellinge Mølle. Det kan let give anledning til forveksling, når der i en kilde er upræcis stedsangivelse.

Møller enken Mette Pedersdatter i Juellinge Mølle blev begravet 76 år gammel 23.5.1736 i Hellested. Der er skifte efter hende i Juellinge Gods Skifteprotokol 25.9.1736.
Søren Nielsen overtog fæstet efter Eskild Nielsen ved dennes død, som jeg ikke har kunnet finde. Det fremgår af skiftet efter Mette Pedersdatter. Søren Nielsen er nævt som møller i kirkebogen 1735.

Anne Margrethe Madsdatter er datter af datter af Møller i Tryggevælde Mølle Mads jensen og Dorthe Marie Larsdatter og dermed søster til Møller Lars Madsen på Grumløse Mølle og derefter Stensby Mølle hvor han var gift med Abelone Cronberg (A3.7).

Der er skifte efter Anne Margrethe Madsdatter i Bregentved Gods Skifteprotokol 3.11.1755.

Anne Kirstine Cronberg (1700.36) ved jeg desværre ikke hvor kommer fra.

Johan Didrich Stibolt blev gift med Margrethe Elisabeth Røder 8.3.1762 Hellested og de fik sønnen Friderich Diderich døbt 12.8.1764 i Hellested.

Greis Jensen fik døbt børnene Mette 19.5.1766 og Mette Cathrine 4.5.1769 i Hellested.

Erik Pedersen fik en datter Mette Marie døbt 28.10.1770 i Hellested.

Jørgen Andersen Lerches skifte: Juellinge Gods Skifteprotokol 23.2.1793.

Friderica Hedevig Nielsdatter blev gift med møllersvend Peder Svendsen 3.8.1798 i Hellested.

Kilder:
museum-online.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870

 

Klintemøllen i Øster Kippinge, Kippinge sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Ejendomsmølle
 
1764-  Peder Viborg  
1767-  enke Anna Cathrine Groos
-1767  Christian Agatz Koch  
1767-  Morten Hansen  
-1784  Ole Christensen  
1784-1794  Niels Mortensen Anne Rasmusdatter
1794-1799  Morten Christensen Maren Olsdatter
1799-1803  enke Maren Olsdatter
1803-  Hans Larsen  

Peder Hersleb Cronberg (A3.2.5) var møllersvend og boede i Øster Kippinge -1785-1795.
Der er gensidigt testamente mellem Morten Christensen og Maren Olsdatter i Falsters Birks Skifteprotokol 20.6.1796 og 6.4.1796.
Morten Christensen blev begravet 30.4.1799 i Kippinge, 65 år gammel.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt, 1738-1807
Folketælling 1787, 1801,

 

Langebæk Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle. Ejendomsmølle
Der var 5 forskellige møller ned langs Møllebækken. Det er svært at sige om det var samme ejer/bruger eller forskellige.
 
-1611-1612-  Niels Møller  
-1630-1635  Knud Møller  
1635-1655  Peder Knudsen Møller  
1655-1677  Morten Pedersen Børring Anne Nielsdatter
1666-  Karl Torkildsen  
1677-1702  Laurs Pedersen Børring Maren Hemmingsdatter
-1718  Martinus Jensen  
-1719  Niels Knagh  
1718-1730  Jens Martinusen  
1730-1734  Jens Martinusen Maren Rasmusdatter
1735-1738  Oluf Larsen Christiana Hiort
1739-1756-  Peder Hansen Lynge Christiana Hiort
-1772-  Frydenreich  
-1801-1810-  Nicolai Hinrichsen Johanne Blad
1839-  Andreas Theil Dorthea Wilstrup
-1850-  Georg Lund Marie Rasmussen

Niels Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 under Vordingborg og som nr. 64.

Øster Egesborg: Ferie 3 Pentec 1718: Jens Martinusen Møller af Langebæk Mølle er fadder, da hr. Christen Frantsen på Skuderupgaard får døbt sønnen Frantz Christensen.

Jens Martinisen af Langebæk Mølles søn Niels Knag døbt 2.8.1722 i Kalvehave. Niels Knagh er en af fadderne.

Madame Knag i Langebæk Mølle begravet 19.4.1730 i Kalvehave.

Jens Martinisen fra Langebæk Mølle og madame Maren Rasmusdatter Niels Pedersens enke fra Nykøbing bliver gift 14.6.1730 i Kalvehave. Forlovere var Niels Knagh og Anders Jensen Gaard.

Jens Martinusen i Langbæk Mølle blev begravet 12.12.1734 i Kalvehave.

Møllen blev i 1735 handlet for 3183 rigsdaler.

Oluf Larsen i Langebæk Mølle blev begravet 11.7.1738 i Kalvehave.

Peder Hansen Lynge og Christiana Hiort blev trolovede 8.7.1739 og gift 8.7.1739 i Kalvehave.

Niels Knagh i Langebæk Mølle blev begravet 6.3.1741 i Kalvehave. Om det var sønnen af Jens Martinusen eller den tidligere møller i Langebæk Mølle fremgår ikke.

Peder Hansen Lynge var forlover 16.1.1750 ved borger i Nyråd Henrick Bruuns og Anna Dorothea Larsen af Langbæks Mølles vielse i Kalvehave. Desuden var møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3) forlover.

Kalvehave: Den 27. april 1770: Andreas Møller og jomfru Karen Havballe af Langebæk Mølle vies.

Ørslev: Den 29. november 1772: Barnets morbror fra Langebæk Mølle er fadder, da Jens Rasmussen i Ørslev får døbt sønnen Hans Jensen. Hustruen til Andreas Kidehauge i Ørslev er gudmor.

Der er skifte efter forpagter af Langebæk Mølleværker Hans Hansen, som bor på Langebækgård: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 19.9.1805.

Kalvehave: Den 2. juli 1820: Andreas Tornberg og Ane Sophie Bøgrad i Langebæk Mølle får døbt sønnen Erlig Andreasen Tornberg [måske Erling?].

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Martinus Lorenz tråd Møller-dynastier på Sjælland hos DIS-Danmark.
Historien om Langebækgaard.
Michael Axelsens hjemmeside: Morten Pedersen Børring, Lars Pedersen Børring.
Peter Schønnings Dagbog (1772 Frydenreich).
Folketælling 1787, 1801, 1845, 1850,

 

Langebæk Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
 
1708-1731  Henrik Vilhelm Cronberg (B) Inger Mortensdatter Hoffman
1731-1743  Johan Caspar Cronberg (B1) Bodil Nielsdatter

1729 Henrich Vilhelm Cronberg har en restence på 0 2 8.
1739 Manufakturhuset 5 fag, men værket var ganske øde.
1743 Alt er så ødelagt og ruineret at Ryttergodssessionen bestemt slutter at lade bygningerne, der nu var svundet ind til 11 fag, nedbryde for deraf at oprette 2de Fæstehuse i Ørslev og Taageby.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Lekkende Mølle i Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle/græsmølle ved Mern å og hestemølle. Fæstemølle intil 1774.
 
-1656  Laurids Nielsen Møller  
1656-  Laurids Nielsen Møller Else Nielsdatter
-1718-1730  Niels Jørgensen Maren Christophersdatter
1730-1735  Rasmus Nielsen Maren Christophersdatter
1736-1741  Jørgen Christiansen Maren Christophersdatter
1741-  Anders Nielsen Maren Christophersdatter
-1771-  Svend Johansen enkemand

Laurids Nielsen Møller blev gift 6.1.1656 med Else Nielsdatter, møllerenke fra Grumløse Mølle.

Øster Egesborg: Fest Circumb 1718: Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.

Niels Jørgensen blev begravet 11.4.1730 i Øster Egesborg, 37 år gammel.

Maren Christoffersdatter, Niels Møllers enke i Lekkende Mølle og Rasmus Nielsen fra Stensby Mølle blev trolovede 18.10.1730 og gift 6.1.1731 i Øster Egesborg.

Rasmus Nielsen blev begravet 11.9.1735 i Øster Egesborg, 29 år 2 måneder og 2 uger gammel.

Møllersvend fra Rønnebæksholms Mølle Jørgen Christiansen blev trolovet 28.10.1735 og gift 15.1.1736 i Øster Egesborg med møllerenken Maren Christophersdatter.

Møller i Lekkende Mølle Jørgen Christiansen begravet 27.1.1741 i Øster Egesborg, 32 år gammel.

Møllerenken Maren Christophersdatter i Lekkende og møllersvend Anders Nielsen blev trolovede 1.5.1741 og gift 10.10.1741 i Øster Egesborg.

Skibinge 22.7.1753:
blev et drengebarns daab confirmeret kaldet Christian Wilhelm. Faderen var sergeant Stolling. Moderen (navnet er ikke skrevet). Anders Møllers hustru i Lekkende Mølle bar barnet. Mandsfaddere: Niels Pedersen, Rasmus Nielsen, begge i Skibbinge. Qvindefaddere: Bothild Rasmusd:, Bothild Jensd:, begge i Skibbinge.

Møllen blev ved auktionen i 1774 solgt for 520 rigsdaler.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Lundby Mølle i Lundby sogn, Hammer herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
 
-1757  Hans Christian Karen Pedersdatter
-1766-1775  Rasmus Hansen Krog Anne Margrethe Jørgensdatter
1775-1802  Rasmus Hansen Krog Ellen Johanne Larsdatter
1802-1809  Christian Anthon Wæber Ellen Johanne Larsdatter
1809-1811  enke Ellen Johanne Larsdatter
1811-1815  Niels Christensen Ellen Johanne Larsdatter

 

Lundby 22.10.1730:
Hans Møller får døbt en søn Rasmus.

Lundby 8.3.1757:
Hans Møller begravet.

Rasmus Hansen Krog er søn af Hans Christian.

Roholte 2.11.1759:
Rasmus Hansen Krog og Anne Margrethe Jørgensdatter gift.

1771 Rasmus Hansen Krog kaldes Krag i Oeder, han er 41 år og hans kone 30 år.
1771 Oeder: Hans Christian, var møller, er død, enken er 66 år, enkestandens tid: 1757, hun har 5 uforsørgede børn. Det var hendes 2. ægteskab.

Lundby 21.4.1775:
Hans Møllers Enke i Lundby begravet.

Lundby 5.5.1775:
Rasmus Krogs Hustru på Lundby Mølle begravet.
Der er skifte efter hende i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 13.6.1775.

Sværdborg: Påske 1786:
Møllerkonen i Lundby Mølle er gudmor, da Søren Diderichsen i Sværdborg får døbt sønnen Friderich Sørensen.

Beldringe 19.6.1796:
Møllerens kone i Lundby Mølle er gudmor, da husmand Peder Olsen og Johanne Jensdatter får døbt sønnen Ole Pedersen.

1801 Christian Wæver er møllersvend i Østre Mølle i Stege.

Der er skifte efter Rasmus Hansen Krogh i 1802: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 22.4.1802

Lundby 1802:
Møllersvend i Lundby Mølle Christian Anthon Wæber bliver trolovet 28.5.1802 og gift 15.6.1802 med møllerenken Ellen Larsdatter.

Præstø 7.1.1803:
Rebslager Johan Hendrich Wæber [Væber] og Kirstine Andersdatter får datteren Inger Margrethe Wæber. Gudmor er møllerkonen fra Lumby Mølle, madam Wæber.

Lundby 4.9.1809:
Christian Wæber på Lundby Mølle begravet, 28 år gammel.

1811 NB: Viet Niels xstensen og Møller Webers Enke Ellen Larsdatter (Ingen dato!).

Lundby 1815:
Ellen Larsdatter død 5.5.1815 begravet 12.5.1815 i , 62 år gammel.

 

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Merløse Mølle i St. Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt

 
-1787-1801-  Hans Christian Lund Ane Kirstine Ortevad

 

Hans Christian Lund er bror til Friderich Christian Lund i Askov Mølle.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801,

 

Mern Mølle i Mern sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, fæstemølle
 
-1668-  Peder Nielsen  
-1720-1734  Hans Andersen Anne Sophie Larsdatter
1734-1766  Jacob Hansen Maren Jacobsdatter
1766-1767  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Ungkarl
1767-1777  Johan Bærent Petersen Anne Margrethe Jacobsdatter
1777-1787-  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Anna Pauline Hauballe

Peder Nielsen er bror til Jens Nielsen i Hulemose Mølle.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 7. oktober 1734: Jacob Hansen fæster den vandmølle i Mern sogn, som kaldes Mern Mølle, og med tilliggende jorde og enge, som hans far, Hans Andersen beboede og godvilligt afstår.

Jacob Hansen er søn af forrige møllerpar Hans Andersen og Anne Sophie Larsdatter.
Jacob Hansen blev gift 12.6.1736 i Allerslev med Maren Jacobsdatter fra Kragevig.

Otto Christian Jacobsen og Anne Margrethe Jacobsdatter er børn af Jacob Hansen og Maren Jacobsdatter.

Møllen blev ved auktionen i 1774 solgt for 1000 rigsdaler.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787,

 

Nymølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
-?-  Henrik Ehm  
1681-1696  Lorentz Badstuber Cathrine
1696-  Henrik Ehm  
1705-  Jacob Zitzke Cathrine
1733-1746  Poul Badstuber

 

Kongens Lyngby 30.3.1687:
Døbt Mathis Høfvinghofs, Lesmed paa Bridde, søn Just. Henrich Ehms qv. bar. ????

 

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Nymølle
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Albert Fabritius: Henrik Ehm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. februar 2018.

 

Nygårds Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vind- og hestemølle, ejendomsmølle
 
-1707-  Johan Kraft Citzel Hansdatter
-1729  Johan Henrich Bruun Bodil Hansdatter Krog
1729-1741  Jørgen Jørgensen Lund Bodil Hansdatter Krog
1742-1758  Bendix Rasmussen Malling Bodil Hansdatter Krog
1758-1772  Bendix Rasmussen Malling Inger Engel
-1787-  Mads Jensen Else Jacobsdatter
-1800  Lars Wibel Roed Mariane Hansen
-1801-  Niels Sørensen ungkarl

Johan Kraft og Citzel Hansdatter var forældre til Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X) gift med Johan Henrich Cronberg (A3)

Bodil Hansdatter Krog er halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X) som var gift med møller på Stensby Mølle Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2)

Jørgen Møller i Vejrmøllen begravet 23.3.1741 i Vordingborg.

Bendix Rasmussen Malling er far til Jacob Malling, der er født 29.8.1760 i Nygårds Mølle. Jacob blev møller i Stensby Mølle.
Jacob Mallings fødsel er fundet af Lars Skovvang Larsen

Der er skifte efter Bendix Rasmussen Malling: Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 29.12.1773

Der er skifte efter Mariane Hansensen: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 9.10.1800

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Næstved Hestemølle i Næstved Sankt Morten sogn, Tybjerg herred, Præstø amt
Hestemølle
 
1739-  Henrik Hansen Cronberg (E2) ungkarl
-1749-  Silken Rosenberg Anna Cecilia Caspersdatter
1801-  Hans Birchedahl  
1805-  Anders Kragh  
1812-  Jens Lorentzen  
1818-  Johan Fridrich Richard  
1819-  Christian Jensen Møldrup  
1820-  Hans Christian Jacobsen Nørschov  
1832-  Nørschou  
1833-  Frederich Christian Bierring  

Henrik Hansen Cronberg var senere møller på Gryde Mølle og derefter Røde Vejrmølle.
Silken Rosenberg var senere møller på Store Mølle i Næstved, Skovby Mølle, Helledes Mølle.
Silken Thøgersen Rosenberg er fundet af Lars Skovvang Larsen
Hans Birchedahl får borgerskab i Næstved som hestemøller 9.4.1801.
Anders Kragh får borgerskab i Næstved som hestemøller 11.7.1805.
Jens Lorentzen får borgerskab i Næstved som hestemøller 9.11.1812.
Johan Fridrich Richard får borgerskab i Næstved som hestemøller 5.5.1818.
Christian Jensen Møldrup får borgerskab i Næstved som hestemøller 6.2.1819.
Hans Christian Jacobsen Nørschov får borgerskab i Næstved som hestemøller 3.7.1820.
Nørschou får borgerskab i Næstved som hestemøller 26.9.1832.
Frederich Christian Bierring får borgerskab i Næstved som hestemøller 15.10.1833.

Kilder:
Møller i Næstved Kommune
Huse i Næstved

 

Nørre Alslev Vejrmølle i Nørre Alslev sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle, Ejendomsmølle
 
-1750  Hans Jensen  
1750-  Christian Olsen  
1755-1756  Christian Olufsen Margrethe Nielsdatter
1756-  Jørgen Nielsen Margrethe Nielsdatter
-1782  Jens Nielsen  
1782-  Christian Jørgensen  

Christian Olufsen var tidligere møllersvend i Hulemose Mølle.
1755 købte han Nørre Alslev Vejrmølle for 1000 rigsdaler. Johan Christian Kraft Cronberg (A3.3) lånte ham 280 rigsdaler.
Christian Olufsen døde kort efter og enken giftede sig 25.6.1756 med en anden møllersvend fra Hulemose Mølle, Jørgen Nielsen.
1.8.1759 fik Jørgen Nielsen ændret lånet hos Johan Christian Kraft Cronberg fra 280 til 830 rigsdaler.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt, 1738-1807
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787

 

Ravnemøllen i Skibinge sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Staves også Raunemøllen.
Kaldes også Endegårde Mølle eller Endegårde Vejrmølle. Sidstnævnte navn staves også Ennegårde. Navnene bruges i flæng.
 
-1750-1757  Anders Hansen Jelling Karen Hansdatter
1757-  Anders Hansen Jelling enkemand
-1759-1764-  Hans Andersen Jelling Anne Hansdatter
-1773-  enke ?
-1776-1787  Johan Didrich Sigismund Anne Linnet
1787-1788  enke Anne Linnet
1788-1804  Mads Schou Anne Linnet
1804-1821  enke Anne Linnet
-1860-  Hans Hansen Martha Sophie Pedersen
-1902-1906-  Lars Jacobsen Sidse Katrine Larsen

 

Skibinge 1. advent 1750:
Anders Hans: møller er fadder, da skovridder Christopher Petersen og Inger Pedersdatter af Endegårde får døbt datteren Anne Margrethe Christophersdatter Petersen. Anne Kirstine From er gudmor.

Anders Hansen Jelling var tidligere møller på Lille Vejrmølle i Grønnegade i Præstø. Se under kilder.

Der er skifte efter Karen Hansdatter i Ennegaards Ejendomsmølle i Vordingborg- og Tryggevælde Amters konceptskifteprotokol 27.9.1757
Hendes arvinger er enkemanden Anders Hansen og børnene Hans Andersen 24 år og Ole/Oluf Andersen 21 år.

Skibinge 3.2.1758:
Trolovet enkemand Anders Hansen Jelling til Maren Hansdatter i Skovhuse. Forlovere Hans Andersen Møller og Hans Hemmingsen. Blev copulerede 22.4.1758.

Skibinge 14.10.1759:
Møller i Endegård Hans Andersen og Anne Hansdatter får sønnen Niels døbt. Tubæks Møller Hustru Sidsel Pedersdatter bar barnet.

Skibinge 7.12.1760:
blev et hjemmedøbt drengebarns daab confirmeret. Faderen Rafne-Møller Hans Andersen Jelling, Moderen Anne Hansd: Barnet heder Anders. blev baaret av Fridric Majmans hustru i Prestøe og Matthias Jørgensens piige Cidsel stoed hos. Mandesfaddere: Hans fader Anders Jelling, Michel Møllers.

Skibinge 7.2.1762:
blev et piige-barn døbt og kaldet Anne Kathrine. Faderen er Hans Andersen Jelling, Møller i Endegaard. Moderen Anne Hansd. Bendix Mølleres i Nyegaard Vordingbr: Sogn H: Inger Engel bar barnet. Sr Krogs i Prestøe pige Marthe stod hos. Mandesfaddere forvalter Barfred, Anders Jelling, Rasmus Bendix i Nestved.

Skibinge 19.2.1764:
døbt Anders Jellings og Maren Hansdatters søn Hans i Skovhuse. Blandt fadderne Hans Jelling.

Skibinge 13.1.1765:
blev begravet Anders Hansen Jelling i Skovhuuse 63 aar gl:
Der er skifte efter Anders Hansen Jelling 10.6.1765 i Jungshoved Gods Skifteprotokol. Hans arvinger var:
enken Maren Hansdatter
hans børn af 1. ægteskab med Karen Hansdatter:
Hans Andersen Jelling. Boende i en vejrmølle ved Kalundborg
Ole Andersen. Boende i en gård på Nyord under kronen
hans børn med enken Maren Hansdatter:
Hans Andersen, 1 år gammel
Karen Maria Andersdatter, 7 år gammel
Anna Catrina Andersdatter, 4 år gammel

Skibinge 25.8.1773:
blev begravet forrige Lade foged Niels Jørgensens Enke hos Møller Enken i Endegaarde Mette.

Haslev 8.10.1773:
Trolovet Johan Diderich Siegemundt, tømmermester paa Bregentved og Jomfrue Anna Linde, huusholderske hos det Høy=Grevelige Herskab ibid, som agter at indlade sig i Egteskab tilsammen. osv. Forlovere: Johan Rathe og Hans Rindam.
Paa hvilken caution bemte Johan Diederich Siegemundt og Anna Linde efter Kongl: Allernaadigste bevilning d: 8.10.1773 ere copulerede paa Bregentved og der boende.

Skibinge 14.1.1776:
jordet Hans Pedersen Lind, forhen Skytte, som døde i Endegaards Mølle, 85 aar gl. Han var Anne Linnets far.

Skibinge 11.2.1787:
Ane Hans Linerts? enke i Endegårds Møllen begravet, 87 år gammel. Hun var Anne Linnets mor.

Skibinge 9.5.1787:
Begravet tømmermester Johan Diderich Sigismund, Eyere af Ravnemøllen ved Endegaarde, 73 aar gammel.

Skibinge 12.3.1788:
blev Anne Linneth, afgangne Didrich Sigismundts efterleverske af Raunemøllen gift med Mads Schou, Vertshuusholder i Cariise.

De blev tilsyneladende boende hver for sig. I hvert fald i 1801.

Ringsted 14.4.1804:
Begravet Mads Schou, Eier af St: Jørgens Gaard i Ringsted, paa St: Bendths Kirkegaard, gl: 63 aar.

Skibinge:
Enke Ane Linde Schov, død 11.6.1821, begravet 14.6.1821, 88 Aar, Forpagter Enke fra Conradsborg, sidst opholdt sig hos hr Schrader paa Lundgaard.
Hun indgik 02.06.1808 en "fledføringskontrakt" med sin nabo, arvefæster Schrader på Lundegård, som fik brugsretten til møllen og forpligtede sig til at forsørge Anne Linnet og hendes søster til deres død.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801 Anne Linnet, 1801 Mads Schov, 1860, 1906
poulsteen: Anders Hansen Jelling og Didrich Sigismund
Henrik Mejlby skifter og krydsreference.
Mads Schou og Anne Linnet: Henrik Brandt's Family, slaegtogdata.dk og rosekamp.dk

 

Røde Vejrmølle i Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt
Vindmølle ved Roskilde Landevej
I forbindelse med en omlægning af Roskilde Landevej i 1774 til en sydligere beliggenhed blev møllen flyttet dertil og dermed til Herstedvester Sogn.
 
1705-1706-  Niels Nielsen  
-1709-1711  Poul Pedersen  
1721-1737  Albrecht Carstensen  
1737-1743  Albrecht Carstensen Else Elisabeth Espensdatter
1744-1751  Hans Nielsen Aschelund Else Elisabeth Espensdatter
1751-1757  Henrich Hansen Cronberg (E2) Margrethe Dorothea Hofschildt
1758-1766  Henrich Hansen Cronberg (E2) Johanne Sophie Pedersdatter
1767-1774  Henrich Hansen Cronberg (E2) Ane Thomasdatter
1774-1777-  Niels Jensen Hallander ungkarl
-1787-  Johannes Svendsen Mette Bording
1790-1810  Cristian Ludvig Gemynthe Kirstine Hansdatter
1813-1818  Johan Henrich Ladensak Marianne Maarsleth
1818-1819-  Nielsen ?
-1845-1850-  Bertel Nielsen Margrethe Jensen
-1855-  Ferdinand Meinung Caroline M. Nielsen
-1857-1870-  Karl Johan Gede Augusta Frederikke Rod
-1880-1906-  Hans Hendrik Plambeck Dorthea Marie Luise Jensen
-1911-  Laurits Plambeck Johanne Louise Plambeck

 

Henrich Hansen Cronberg kom fra Gryde Mølle.
Cronberg sælger møllen ved auktion i 1774 til Niels Jensen Hallander. Familien flytter til Køge.

Herstedøster Dom: Qvasimodog: 1773:
blev i Hersted Vester Kirke confirmerede ... Piger: Anne Cathrine Cronberg og Magrethe Dorotea Cronberg, begge fød i Værmølle og 15 Aar.
Konfirmationerne er holdt årligt i skiftevis Herstedøster og Herstedvester.

Holmen 30.5.1783:
Viet ungkarl Niels Jensen Hallander, Controleur og Obervisiteur ved Maale Verkets Consumption og Marie Kirstine Sørensen.
Hallander har altså forladt Møllen inden da.

Mette Bording kunne være datter af Christen Christensen Bording som blev kromand på Røde Vejrmølle Kro i 1779.

Christian Gemynthe var tidligere møller i Basnæs Mølle og Suserup Mølle.
Hans far Johan Henrich Gemynthe var møller i Næstved. Hans bror Daniel Gemynthe er møller på Hellested Mølle.

Herstedvester kirkebog før 1814 er gået tabt.

Herstedvester 27.10.1816:
Viet L:J:Villerup ? Kiøbenh og Jfr Ana Johanne Maarsleth af Rødevejrmølle. Forlovere: Møller Ladensak og grosserer Maarsleth. Vielsen holdt i Huuset efter Kongebrev af 16.10.1816.

Johan Henrik Ladensach og Marianne Maarslet er viede 2.4.1800 i Sankt Hans Hospitals Kirke.

Johan Henrich Ladensack, Eyer af røde Mølle ved Kiøbenhavn, døde 30.9.1818 i Ringsted. Han kone Marianne Maarsleth indrykker en dødsannonce i Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende 9.10.1818.

Herstedvester 15.11.1818:
Poul Anderen Schou og hustru Ana Chirstine Erichsen af Røde Vejrmølle får døbt sønnen Peder Christian Schou. Faddere: Møller Nielsen, Møllersvend Jørgen Tomsen, Ole Nielsen, Peder Holst fra ???

Madame Ladensak fra Røde Vejrmølle annoncerer auktion over indbo med mere formedelst fraflytning i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 20.4.1819.

Herstedvester 27.6.1819:
Huusm Peder Nielsen og Huustru Kirsten Oles Datter i Mølle Huuse ved Røde Vejrmølle paa Hersted Vester Mark får døbt sønnen Hans Pedersen. Faddere: Gaardm Rasmus Jøgensen, Mads Ottesen af H Vester og møller Nielsen af Røde Vejrmølle, ? ? kone og Jfr Lotte Andersen sammesteds.

Herstedvester 11.4.1857:
Bagermester Gede og Hustru Augusta Frederikke Roed, 25 Aar, i Rødevejrmølle, får døbt sønnen August Frederik Vilhelm Gede. Moderen bar barnet, Jomfru Steffensen fra Roaskilde. Faddere: Møllersvend Hansen, Bagersvend Dange, begge fra Rødevejrmølle, Faderen.
Gede benævnes bagermester, men i folketællingen fra 1860 er han også møller.

 

Kilder:
Else Marie Iversens Slægtsforskning indeholder et udmærket afsnit om Røde Vejrmølle Kro. Da mølleren og kromanden var den samme person til engang kort efter 1774 fortæller den også fint om møllerne i denne periode.
Folketælling 1787, 1801, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911,
Johan Henrich Ladensak
Cristian Gemynthe
Alfred Larsen, Personalhistorisk tidsskrift 1953-1955: Stamtavle over slægten Gemynthe.
Møllens historie

 

Sageby Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Mern Å
 
-1692-1715-  Jacob Willumsen Ane Johansdatter
-1718-1723  Christian Hansen  
-1732-1734  Henrik Henriksen Karen
1734-1740  Christian Skrøder  
1740-1763-  Peder Christiansen Busch  
-1787-  enke Ane Hansdatter
-1801-1811-  Friderich Petersen Maren Nielsdatter

Præstø: 6.7.1692:
Jacob Willumsen Møller i Sageby Mølle troloves til Ane Johansdatter.
Præstø: 4.9.1692:
Jacob Willumsen oc Ane Johansdatter viede.

Jacob Willumsen er søn af Willum Henrichsen og Mette Pedersdatter på Stensby Mølle.

Kalvehave kirkebog begynder først 1696.

Kalvehave Dom: 22 Trin: 1696:
Begravet Elisabeth, Jacob Willumsens Barn af Sageby Mølle, hvis alder var 2 Aar ringer 6 uger och nogle dage.

Kalvehave Fest: Ascensionis Chr: 1697:
Begravet Friderich, Jacob Møllers barn af Saugbye Mølle, 4½ Aar gammel.

Kalvehave Dom: ? post Epiph: Chr: 1705:
Begravet Lisbeth, Jacob Willumsens Møllers barn i Sagebye Mølle, 6 Aar og 2 uger gammel.

Kalvehave Dom: Miser: 1715:
Begravet Jacob Willumsens Hustrues Søster i Sageby Mølle, nafnlig Sophi i de fattiges Jord. 50 Aar gammel.

Kalvehave: 8 p Pasch 1720:
Jørgen Hansen Krog fra Kastrup [ved Vordingborg] troloves til Marte Olufsdatter af Balle. Forlovere er Christian Hansen i Saugeby Mølle og Christopher Pedersen af Viemose.

Christian Hansen i Sageby Mølle begravet 15.12.1723 i Kalvehave.

Skibinge: Circum 1732:
Da kongelig skovridder af Endegårde, Johan Christopher Seidler og Anna Augusta Holm får døbt datteren Sophia Annanise Johansdatter Sedler, er Sophie Annanise Pless gudmor. Faddere er hr. Melchior Folsach, Melchior Folsach junior, mons. Christian Frøling, Peder Kirckman, Hendrich Møller i Sageby Mølle, jomfru Charlotte Voigt og jomfru Marie Margrethe Dam.

Kalvehave: 3. advent 1763:
Madame Busch i Sageby Mølle er gudmor, da Ole Hansen i Viemose får døbt sin datter for Sophia Olsdatter. Hustruerne til Geert Pedersen og Jens Christophersen er faddere.

Kalvehave: Den 20. januar 1811: Møller Petersens hustru i Sageby Mølle er gudmor, og Friderich Petersen er selv fadder, da Jens Andersen og Karen Pedersdatter i Balle i Kalvehave sogn får døbt datteren Margrethe Jensdatter.

 

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787, 1801,

 

Spjellerup Mølle i Spjellerup sogn, Fakse herred, Præstø amt
 
1733-1749  Peder Hansen Nyrup Anne Nielsdatter
1749-1755  Peder Hansen Nyrup Ane
1755-1758  enke Ane
1758-1771  Lars Larsen Ane Sophie Jacobsdatter
1772-1787-  Hans Pedersen Ane Sophie Jacobsdatter
-1801-  Jørgen Nielsen Friis Birgitte Høier

Spjellerup 1772:
"2. Den 8de May bleve Copulerede Unge Karl Hans Pedersen og Møller Enken i Spiellerup-Mølle Sophie Jacobsdatter"

Hans Pedersens søster Sidsel Pedersdatter var møllerkone på Tubæk Mølle.

Ane Sophie Jacobsdatter var datter af Peder Hansen Nyrups kone Ane.

Kilder:
Lars Skovvang Larsen
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Stampen i Søllerød sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen, tredje vandmølle fra Øresund, hammermølle
Møllen kaldtes tidligere Stuppemølle, Stubbemøllen, Stubmøllen
 
-1688-1690  Henrich Cronenberg (1600.05) Anne

 

Hans Heuser købte møllen i 1687 af Tugt- og Børnehuset på Christianshavn.

Henrich Cronenberg var lesmed. Han var involveret i en sag med Hans Heuser om vedligeholdelse af kontrakt på møllen 1688-1690. Han kom senere til Brede.

 

Kilder:
C. Nyrop: Strandmøllen. Aktstykker til oplysning om den danske papirfabrikation med Strandmøllern som midtpunkt.
wikipedia: Stampen, Hans Heuser

 

Stensby Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, fæstemølle indtil 1774
 
-1611-1612-  Hans Gregersen  
-1668  Willum Henrichsen Mette Pedersdatter
1668-1670-  Willum Henrichsen enkemand
-1691-  Willum Willumsen  
-1693-  Peder Møller  
-1715  Jørgen Clausen Kirckmann ugift
1715-1725  Jørgen Clausen Kirckmann Else Margrethe Cronberg (A1)
1725-1734  Hans Jacobsen Gad Else Margrethe Cronberg (A1)
1734-1737  Hans Jacobsen Gad Anna Hansdatter
1737-1737  Jørgen Cronberg (A8) ungkarl
1738-1758  Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)
1758-1760  Lars Madsen (A3.7X) Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)
1760-1764  Lars Madsen (A3.7X) Abelone Cronberg (A3.7)
1764-1767  enke Abelone Cronberg (A3.7)
1767-1774  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Abelone Cronberg (A3.7)
1774-1776  Mads Nielsen Svogersløv ungkarl
1774-  Hans Wolff  
1787-1791  Jacob Malling ungkarl
1791-1798  Jacob Malling Anna Laurentze Brøndel
1798-1800  Jacob Malling enkemand
1800-1824  Jacob Malling Marie Vibeke de Neergaard
 

Hans Gregersen er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 og under udgifter som nr. 94.

Villum Henrichsen kom fra Fuglevad Mølle hvor hans forrige hustru døde. Det fremgår af skiftet efter Mette Pedersdatter, der nævner, at der er et skiftebrev efter Sidsel Jensdatter, dateret Fullevads Mølle den 11.6.1658

Willum Henrichsen og Sidsel Jensdatters søn Henrich Willumsen blev møller i Tubæk Mølle.

Der er skifte efter Mette Pedersdatter i Vordingborg Amtsstue 7.7.1668 (folie 210b-211a), 22.2.1670 (folie 278b-282b) og 22.2.1670 (folie 326a-330b).
22.2.1670 nævnes:
Willum Henrichsens barn med Sidsel Pedersdatter:
Henrich Willumsen
Deres fælles børn :
Willum Willumsen, 7 år
Morten Willumsen, 4 år
Søren og Jacob Willumsen, tvillinger, 2 år
Sidsel Willumsdatter, 5 år

Sønnen Willum Willumsen blev møller i Stensby Mølle.
Sønnen Jacob Willumsen blev møller i Sageby Mølle.

Vordingborg 10.5.1693:
Døbt Willum Willumsens Sidsel til Lavris Byrings udi Bakkebølle. Morten Svendsens Kone i Vrangsgaard bar hende, Laurids Byrings qvinde gik hos. T: Rasmus Lauridsøn udi Vrangsgaard, Elias Møller udi Tubæk Mølle, Peder Møller udi Stensbys Mølle.
Willum Willumsen er altså afløst af Peder Møller i Stensby Mølle.

Kalvehave 4.9.1711:
Begravet Sr. Willum Giertsens Hustru nafnlig Kirsten Mortensdatter udi Stensbye Mølle, 20 Aar gammel.

1739 Mølleværket anses brøstfældigt

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprtokol:
Den 25. august 1767: Otte Christian Jacobsen fæster Stensby Vandmølle i Kalvehave sogn, som afdøde Lars Madsen sidst havde i fæste og brug, idet Otte Christian Jacobsen ægter enken. Til møllen hører også matrikel 8 i Vestenbæk. Underskrifter fra Otthe Christian Jacobsen og til vitterlighed af P. S. Schumacher.

Ved auktionen i 1774 solgtes møllen for 4310 rigsdaler.

Mads Nielsen Svogersløvs skifte 8.11.1776, fundet af Lars Skovvang Larsen

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprtokol:
Den 14. september 1774: Hans Wolff får hermed godtgørelsen for sin fædrene gård , Wolff Andresens 2 parceller i Bårse, i form af fæste på Stensby Mølle i Kalvehave sogn, som Mads Svogerslev er fraflyttet. Underskrift fra Hans Wolff.

Jacob Malling var født 1760, søn af møller på Nygårds Mølle Bendix Rasmussen Malling og Bodil Hansdatter Krog. Sidstnævnte var halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X).

Øster Egesborg: Den 19. september 1800: Enkemand Jacob Malling af Stensby Mølle troloves til Marie Vibeke Neergaard. Forlovere er Engelbrecht og Neergaard.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Stensby Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
Kaldes også Hammer Mølle, Le Mølle eller Le Smedje.
 
1700-1720  Jurgen Cronenberg (A) Apolone Finche
1720-1730  enke Apolone Finche
1730-1737  Jørgen Cronberg (A8) ungkarl

1739 Manufakturværket findes ganske øde, men bebos af Margrethe Sofia med tilladelse af Johan Henrich Cronberg (A3).

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Tryggevælde Mølle under Bregentved gods i Karise sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle
 
1693-1694  Mads Clemensen  
1694-1696  Jurgen Cronenberg (A) Apolone Finche
1697  Anders Rasmussen Elisabeth Johansdatter Finche
1698  Peder Mauritsen  
1704  Lars Christensen  
1710  Sven Møller Kirsten
1717-1741  Mads Jensen/Møller (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)
1745-1753  Lars Nielsen (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)

Lars Nielsen og Dorthe Marie Larsdatter flyttede videre til Hårlev Mølle.

 

Tubæk Mølle i Skibinge Sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, fæstemølle
 
-1660-  Hans Iversen  
-1666  Enke Boel Pedersdatter
-1682-1685-  Jørgen Jensen Sidsel Eliasdatter
-1691  Henrich Willumsen Møller Sidsel Eliasdatter
-1692  enke Sidsel Eliasdatter
1693-1723  Elias Jørgensen Elen Cathrine Rasmusdatter
1723-1727  Enke Elen Cathrine Rasmusdatter
1727-1729  Rasmus Eliasen  
1734-  Jørgen Allefasen  
-1742-1752  Martinus Jensen From  
1752-1754  Hans Jacobsen Krag Johanne Hansdatter Schade
1757-1773  Michel Jensen Cidse Pedersdatter
1774-1790  Jens Mathis Castrup Cidse Pedersdatter
1790-1801  Jens Mathis Castrup Frideriche Margrethe Schulz
1801-1818  Jens Hansen Krogh Frideriche Margrethe Schulz
1818-1829  Jens Hansen Krogh enkemand
-1833-1845-  Rasmus Philip Krogh Margrethe Elisabeth Schmidt

Hans Iversen er omtalt i side 104 i bogen "Præstø Købstads og Klosters historie" af N. V. Nielsen udgivet 1899. Boel Pedersdatter er muligvis hans enke. Fundet af Kurt Palshøj.

I jordebøgerne, der er grundlaget for Chr. d. 5's Matrikel var Jørgen Jensen møller på Tubæk mølle i 1682. Se Kurt Palshøjs hjemmeside
I Bårse herreds tingbog den 7. januar 1685 er nævnt "Jørgen Jensen Møller i Tubechs Møll". Se Lars Skovvang Larsen.

Henrich Willumsen Møller var søn af møller i Fuglevad Mølle Willum Henrichsen og Sidsel Jensdatter. Han blev døbt 1656 i Kongens Lyngby, men kort efter morens begravelse 1658 i Kongens Lyngby, flyttede han med sin far til Stensby Mølle . Dette bestyrkes af at der i hans stedmor Mette Pedersdatters skifte 1670 nævnes et skiftebrev efter Sidsel Jensdatter, dateret Fullevads Mølle den 11.6.1658.

Henrich Møller af Tuebechs Mølle blev begravet 19.5.1691 i Skibinge. Fundet af Kurt Palshøj.

Der er skifte efter møller i Tubæks Mølle Hendrich Willumsen Møller 11.7.1691 i Vordingborg rytterdistrikts Skifteprotokol (11 sider).
Søskende:
Willum Willumsen Møller i Stensby Mølle
Morten Willumsen møllersvend i Kongens Mølle
Jacob Willumsen som bor på Tubæk Mølle
Gabriel Willumsen møllersvend i Tryggevælde Mølle
Mathies Willumsen, 21 år, i Kiøbenhafn
Sidse Willumsdatter, har til ægte Eric Jacobsen i Stubbekiøbing
Mette Willumsdatter, ved 13 Års Alder, i København

9.12.1692 blev Sitzel Eliasdatter salig Henrik Møllers begravet i Skibinge. 48 år og 4 måneder gammel.

Der er skifte efter Sidsel Eliasdatter 9.1.1693 i Vordingborg rytterdistrikts Skifteprotokol (11 sider).
Hun var forlovet med snedker Peder Rasmussen af Præstø.
Arvinger - afdødes 2 børn:
1) Elias Jørgensen, myndig, har fået møllen i fæste.
2) Anne Jørgensdatter, gift med Rasmus Laursen i Vrangsgårde

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprtokol:
Den 26. september 1727: Rasmus Eliasen fæster Tubæk Mølle på Skibinge Mark, som hans mor beboede og godvilligt har afstået til ham. Møllen skylder en del penge i landgilde, som han skal betale.

Rasmus Eliasen, Tuebechs Mølle, døde 15.1.1729, 30 år gammel, begravet 20.1.1729 i Skibinge.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 7. oktober 1734: Jørgen Allefasen fæster den vandmølle på matrikel 22 i Skibinge sogn, der kaldes Tubæks Mølle, og som Elias Jørgensens enke er blevet frasadt.
Jørgen Allefasen kom fra Bårse Vandmølle.

16.7.1740 døde salig Elias Jørgensens enke nafnlig Ellen Cathrine Rasmusdatter, 82 år gammel, begravet 21.7.1740 i Skibinge.

Martinus Jensen From var søn af Jens Martinusen møller i Langebæk Mølle. Se Lars Skovvang Larsen.

Skibinge 21.9.1753:
blev et pigebarn døbt og kaldet Marie Cathrine. Faderen var sr Hans Jacob Krag i Tubeks Mølle. Moderen Mad: Johanne Skade. Skovrider Rafns Kjæreste bar barnet. Mandsfaddere: Byefoged Fredelund, Sr Jens Friderich Sorterup, Sr Ermandinger. Qvindefaddere: Mad: Ermandinger.

Hans Jacobsen Krag døde 42 år gammel 3.5.1754 og blev begravet 9.5.1754 i Skibinge.

Skibinge ?.10.1754:
blev Sr Jacob Hansen Krog fra Gromløse Mølle efter forhen løste Kongebrev copuleret till Mad: Johanne Hansd: Schade Avg: Sr Hans Jacobsen Krags efterleverske. Forlovere vare ? Schade, J.J.Kirckmann.

Præstø 1757:
"D 23de Decembri blev efter Kongl: Allernaadigste Tilladelse uden foregaaende Trolovelse Sr Michel Jensen i Tubeks Mølle Copuleret til Sidsel Peders Dotter fra Spjellerup. Forloverne vare.
Peder Balle Pegman."
Hendes bror Hans Pedersen blev i 1772 gift ind på Spjellerup Mølle.
Fundet af Lars Skovvang Larsen.

Michel Jensen i Tubæks Mølle får sønnen Peder døbt 17.8.1760 i Skibinge.

Michel Møllers spæde barn Inger Marie i Tubæks Mølle begravet 31.10.1762 i Skibinge.

Møller Michel Jensen i Tubæks Mølle begravet 3.3.1773 i Skibinge, 56 år gammel.

26.5.1790 blev Mølleren hr. Castrups hustru i Tubæks Mølle Cidse Pedersdatter begravet i Skibinge 58 år gammel.

Skibinge 1801:
D: 18.3. meldte sig som forlovede Sr: Jens Hansen Krogh, Ungk: af Kjøbenhafven og Enke Mad: Fredericha Margreta Schuts Sal: Castrups. Forlovere vare R Kornerup og C Petersen. Copulerede d: 28.4.

Der er skifte efter Fredericha Margrethe Schultz 17.9.1818 i Jungshoved Gods Skifteprotokol side 537-542.

Der er skifte efter Jens Hansen Krogh i Tubeks Mølle 2.10.1829 i Jungshoved Gods Skifteprotokol side 999, 1013, 1016?, 1027 og 1073.

Skibinge 16.3.1833:
Mølleren i Tubæk Mølle Rasmus Phillip Krogh får døbt datteren Elisabeth Margrethe Krogh.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845

 

Vålse Mølle i Vålse sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle
Ejendomsmølle
 
-1741  Peder Erichsen  
1741-1762  Morten Jørgensen Sommer  
1762-  Hemming Nielsen  
-1783  Troels Mortensen Sommer Elisabeth Hemmingsdatter
1786-1811  Christian Jørgensen Karen Troelsdatter
1811-1814  Morten Christiansen  
1814-1850-  Troels Christiansen Kirsten Rasmusdatter

Elisabeth Hemmingsdatter bærer barnet ved en dåb 8.12.1755 i Vålse
Troels og Elisabeth fik i Vålse døbt børnene: Karen 26.5.1761, Maren 25.2.1764 og begravet 19.8.1764.
Troels Mortensen Sommer blev begravet 2.10.1783 i Vålse, 59 år og 9 måneder gammel.
Lisbeth Troels enke blev begravet 3.11.1797 i Vålse, 60 år gammel.
Christian Jørgensen og Karen Troelsdatter blev trolovede 6.4.1781 og gift 1.6.1781 i Vålse
Christian og Karen fik i Vålse døbt børnene: Dorthe 19.7.1781 og begravet 8 dage gammel 22.7.1781, Morten 18.3.1783, dødfødt datter 7.8.1786, Troels 19.11.1787
Troels Christiansen og Kirsten Rasmusdatter blev gift 1.4.1814 i Vålse.
Johan Christian Kraft Cronberg (A3.2.1) tilbragte sine sidste år på møllen, hvor han døde 1820.
I Johan Christian Kraft Cronbergs skifte hævder mølleren Christian Jørgensen at de er beslægtede.
Christian Jørgensen blev begravet 4.10.1831 i Vålse, 78 år gammel.
Der er dødsanmeldelse for Christian Jørgensen i Falters Birks Skifteprotokol 29.9.1831, indgivet af hans søn gårdmand Morten Christiansen Sommer i Vålse.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt: 1738-1807, 1800-1857 (1), 1800-1857 (2)
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850

 

Øresø Mølle i Jorløse sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle ved Halleby Å, fæstemølle
Møllen staves også Ørse eller Ørtze Mølle, som det fremgår af kirkebogsudragene nedenfor.
 
-1698-1699-  Lars Mortensen Anne
-1719-1723-  Claus Frederiksen Plum Anna Sibylle Smidt
-1735-1746  Niels Andersen ?
1746-1749  Johan Theil ?
-1750-1754  Mathias Roslef ?
1754-1756  Jørgen Hansen Cronberg (E5) Johanna Dorthea Jensdatter Graae
-1757-1758-  Henning Biering Rosine Bierring
-1787-  enke Rosine Bierring
1789-1793  Johan Christian Biering  
1793-1801-  Johannes Splittorff Ane Margrethe Rundberg
-1817-  Andreas Splittorff Ane Cathrine Jørgensdatter

 

Dåb, trolovelser og begravelser i Jorløse kirkebog begynder først 1742.

Avnsø Festo Trinit: 1698:
blef Oluf Hugers Datter døbt. Anne Lars Mortensens af Ørse Mølle bar Barnet som blef kaldet Karen. Faddere: ...

Avnsø Festo visitats Mone 1699:
bleff Oluf Snedkers Søn Jacob af Svebølle døbt. Anne Lars Mortensens i Ørse Mølle bar Barnet. Faddere: ...

Avnsø Dnca 16 a Trin 1719:
blev et uægte Barn kaldet Jens døbt. Moderens Navn er Ane Marie Laursdatter som har tient Siegnr Plum i Ørse Mølle. ...

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Avnsø 3.3.1723:
blef Boe Møllers Datter Birgit Kirstine døbt. Birthe S? bar Barnet. Faddere: Monsr Plum i Ørse Mølle.

Avnsø 3.6.1735:
blef Hollenders Monsr Lorentz Friberts Søns Daab confirmeret efterat hand var d 28 April blefven hiemmedøbt og kaldet Johan Conrad. Etatsraadinde Ernst paa Afnsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Lund paa Vesterbye Gaard, Monsr Lorentzen paa Afnsøe Gaard, Monsr Boe Jensen i Stridse Møller, Monsr Niels Andersens Kieriste i Ørtze Mølle, Frøcken Ernst.

Avnsø Dom: 8 post Pascha 1741:
blev Monsr Johan Theils Søn Christian fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Ernst paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Boe Jensen I Stritz Mølle, Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Sl: Zanders fra Kongens Mølle, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Demoiselle Birthe Kirstine Boes Daatter fra Stritz Mølle.

Avnsø 22.3.1743:
blev Sr Johan Thejls Søn Adam fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Enst paa Aunsøe Gaard bar Barnet og holt det ofver daaben. Faddere: Ober Jæger Tham paa Barerup, Monsr Kiølholt paa Dragsholm, Madame Henrichsen fra Aunsøe Gaard, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Madame Cronbergs I Gryde Mølle.

Avnsø 15.9.1743:
blev Anders Dues Daatter Ane fra Svejbølle døbt. ? Sr Globs kone Sophie fra Skamstrup bar Barnet. Faddere: Sr Thejl fra Kongens Mølle, Sr Nicolaj ? I Frydendals Mølle, Nicolaj Adamsen fra Agerup Mølle, Sr Niels Andersens Kiæriste i Ørtze Mølle og Ane Dorthe tienende Herskabet paa Aunsøe Gaard.

Jorløse 31.3.1744:
blev Sr Niels Andersen i Øresøe Mølle hans liden Søn Jørgen som for Svagheds skyld var hiemme døbt d: 21. dit: for Herren i hans Huus i Jordløse fremstillet og frembaaren af Madam: Henrichsen ved Auensøegaard. Fadderne vare Monsr. Leerager i Svallerup, Johan Teil i Kaaber Møllen, Henrich Cronberg i Gryde Mølle og Birgithe Boesdaatter af Stridtz Møllen.

Avnsø 28.5.1744:
blev Sr Jeppe Henrichsens Søns Daab confirmeret efterat hand d 22 hujus forhen var bleven hiemme døbt af Jorde Moren Ane Peder Jensens her af Vischinde Bye og er blefven kaldet Hans Henrich. Barnet blev baaret af Jørgen Pedersens kone I Schomagerhuuset. Faddere: Sr Thejl I Kongens Mølle, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Mad: Biørns I Rangle Mølle, Mad: Dieppenbrochs I Stritz Mølle og Ane Henrichsdaatter fra Vallekilde.

Avnsø 21.6.1744:
blev Gotfried Stranges Søn Philip Adam fra Nyrand døbt. Monsr Henrich Werner Dipenbrochs Kiæriste Helle Christiane fra Stritz Mølle bar Barnet. Faddere: Sr Jeppe Henrichsen forpagter paa Aunsøegaard, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Globs fra Skamsup, Sophie Christiane Frideriche og Fruens Pige paa Aunsøegaard Ane Dorthea.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Avnsø Dom: 20 p. Trinit 1745:
blev Skolehoderen Dithmar Bentzens Søn Bent af Svejbølle Bye døbt, Klocherens Monsr Christen Aarestrups Kiæriste Johanne fra Callundborg bar Barnet. Faddere: Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Monsr Werner I Stritz Mølle, Monsr Gotschalchs Kiæriste Catrine af Vischinde, Marie Andersdaatter ?bølle og Kirsten Dithmarsdaatter af Callundborg.

Avnsø 25.2.1746:
blev Sr Werners Søn Peter Werner fra Stritzes Mølle døbt, Dame Møller paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Sr Harrested paa Astrup I Biergsted Sogn, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Sr Cronbierg I Gryde Mølle, Sr ? I Bechs Krou og Dame Biørn I Rangle Mølle.

Jorløse 5.6.1746:
blev Johan Theil udi Øresøe Mølle hans liden Søn christnet og kaldet Ulrich. Mad: Herresteds paa Astrupgaard bar hannem. Faderne vare Monsr Flesbye da værende hos Broderen paa Astrup, Mondr Hammer paa Auensøegaard, og Mad: Biørns udi Rangle Mølle.
Kan Johan Theil være den samme som ham der forekommer på Ørholm Mølle tidligere?

Jorløse 17.9.1747:
blev Johan Theils i Øresøe Mølle hans liden Søn til Daaben frembaaren i Jorløse Kirche af Mad: Lemvig udi Seersløf og kaldet Knud Christian. Fadderne vare Monsr Herrested forpagter paa Astrup, Hans Castensen i Bro Mølle, Severin Bech paa Aschvad Sæbye Sogn og Johan Bruuns Kiæreste i Bechs Kroe.

Jorløse 3.11.1747:
blev Johan Theil i Øresøe Mølle hans Hustrue i Jordløse Kirchegaard nedsat 40 Aar gammel.

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Vismer? fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Jorløse 14.7.1749:
blev Mølleren i Øresøe Mølle Johan Theil nedsat i Jordløse Kirchegaard.

Jorløse 18.12.1750:
blev Sr Mathias Roslev udi Øresøe Mølle hans liden Daatter til Daaben frembaaren af Madme Biørns i Rangle Mølle og kaldet Maren Sophie. Fadderne vare Sr Friis i Kongens eller Kaaber Møllen kaldet, Seigr Cronberg i Smidde Møllen nu saa kaldet, Seigr Castensen paa Astrupgaard og General Lærches Skov Ridder ibid.
Seigr Cronberg i Smidde Møllen må være Henrich Hansen Cronberg i Gryde Mølle.

Jorløse Dom: Reminisc 1752:
blev Matthias Roslefs liden Daatter i Øresøe Mølle døbt og blev kaldet Maren Sophie. En af fadderne var farbroren Christopher Roslæf.

Mathias Roslef er vel i familie med Hans Madsen Rosløf på Gryde Mølle.

Jorløse 22.11.1754:
blev Monsieur Jørgen Hansen Cronberg i Øresøe Mølle og Jomfrue Johanna Dorothea Jensdatter Graae trolovede. Forlovere: Niels Hansen udi Næstved, M ? Rosløf i Slagelse og Niels Andersen i Svebølle.
10.1.1755 blev de copulerede.

Jorløse Dom: 20 post Tritatis 1755:
bv Monsr Cronbergs lidet Pige barn, Cathrine Marie døbt.

Jørgen Hansen Cronberg og Johanna Dorthea Jensdatter Graae flyttede ca. 1756 til broren Henrich Hansen Cronberg på Røde Vejrmølle.

Avnsø 23.2.1757:
blev Sognefogdens Jens Søfrensens Daatter Friderica Louise fra Svejbølle Bye døbt. Hr Lieutnant Hanssens Frue paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Blandt fadderne er Sr Henning Bierring Møllere I Øresøe Mølle udj Jorløse Sogn.

Jorløse 8.12.1758:
blev Monsr Henning Biering i Øresøe Mølle Hans Lidet Pige barn Mette Marie døbt.

Jorløse 14.6.1789:
blev copulerede Enkemanden Jens Lind af Drags Mølle og Jomfrue Mette Maria Bierring af Øresøe Mølle. Jens Lind var møllersvend på Øresø Mølle i 1787.

Register til Vesterbygård Gods fæsteprotokol 1722-1804: Johan Christian Biering fæster Øresø Mølle 1789 efter sin far Henning Biering.

Jorløse 12.4.1793:
blev iordet Sr Christian Bierring af Øresøe Mølle, ætat 40.

Register til Vesterbygård Gods fæsteprotokol 1722-1804: tidligere skytte Johannes Splittorf fæster Øresø Mølle 15.4.1793 efter Johan Christian Bierring.

Madam Ane Magrete Splittorff, født Rundberg, møller J. Splittorffs kone, død 23.8.1819, begravet 26.8.1819 i Jorløse, 70 1/4 år gammel.

Johannes Splittorff, forhen møller i Øresøe Mølle, død 14.5.1822, begravet 18.5.1822 i Jorløse, 66 år gammel.

Ane Cathrine Jørgensdatter var søster til Christiane Jørgensdatter i Gryde Mølle

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801
Plum Slægten

 

Ørholm Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
Møllen blev tidligere kaldt Ørewadtz Mølle, det vil sige Ørevads Mølle.
 
1724-1734  Poul Badstuber  
1734-1742  Engelbrekt Hartkopf og Johan Biertz  
-1787-  Michel Klingenberg Frideriche Brandt
-1801-1803-  Morten Høyer Skov Anne Margrethe Hintze

 

I C. Nyrop: Strandmøllen Side XXXII står:
i det 18de århundrede forener Povl Badstuber Ørholm og Brede til en større Messingfabrik, men spiller ynkelig Fallit, hvorpaa Ørholm kjøbes af de fra Cronenberg ved Düsseldorf kommende Lesmede Engelbrekt Hartkopf og Johan Biertz

Kongens Lyngby 16.1.1735:
Johan Henrich Meyer en datter Magdalene døbt. Faddere: Msr Jørgen Wilchens ? paa Stubbe Møllen, Monsr Wolf: p Ørholm, Johan Engelbrecht, Michel Mose? p Breede, Johan Biertz p Ørholm

Kongens Lyngby 6.3.1735:
Johan Michel Poulsen og Charlotte Sophie Chepkersdatter? trolovede. Hands: Johan Theill paa Ørewads, Hendes: Henrich Koster paa Breede.
Kan Johan Theil være den samme som ham der dukker op på Øresø Mølle senere?

Kongens Lyngby kirkebog 1738-1744 mangler.

Kongens Lyngby Dom: Cantate 1745:
Niels Jensen paa Ørholm een Søn Engelbreth døbt. Faddere: Mad: Hofman, Harkop og Søn, Marcus Jørgensen.

Kongens Lyngby torsdagen post 1751:
begr: Harkop fra Ørholm.

Morten Høyer Skov betegnes som forpagter i Ørholm ved folketællingen i 1801. Hans bror Peder Schou er møllersvend.
Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintze blev gift 3.9.1801 i Kongens Lyngby. Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes søn Hans Peter blev født i Ørholm, døbt 10.1.1802 i Kongens Lyngby.
Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes datter Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X) blev født i Ørholm, døbt 19.6.1803 i Kongens Lyngby.
Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes søn Morten Højer blev født i Kongens Lyngby sogn, døbt 6.1.1805 i Kongens Lyngby. Det fremgår ikke hvad hans erhverv er eller hvor de bor, kun at de bor i Kongens Lyngby sogn.
Ved næste barns dåb 16.11.1806 i Kongens Lyngby er han kromand i Frederiksdal.
Senere bliver han møller på Frederiksborg Slotsmølle og dernæst møller på Østre Mølle i Magleby på Møn.

 

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Ørholm Mølle, med en god liste over ejerne.
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Folketælling 1787, 1801,

 

Østre Mølle i Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Vandmølle
 
-1787-  Mogens Nielsen Ellen Pedersdatter
-1805-  Otto Grum Kirstine
-1816-1820  Morten Høyer Skov enkemand
1820-  Morten Høyer Skov Ane Marie Caroline Kyle
-1834-  Otte Christian Grum Ane Catrine Kappel

Mølleren Otto Grum og hustru Marie fik døbt datteren Catrine Margrete 27.11.1803 i Magleby.
Mølleren ved Østre Mølle Otto Grum og hustru Kirstine fik døbt sønnen Otto Christian Grum 12.6.1805 i Magleby.
Møller Morten Høyer Skov og hans første kone Anne Margrethe Hintze er forældre til Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X).
Møller Høyers datter Sophie Magdalene i Østre Mølle blev begravet 13.4.1816 i Magleby på Møn, 7½ år gammel.
Forpagter af Østre Mølle Morten Høyer Skov og Ane Marie Caroline Kyle blev gift 14.4.1820 i Magleby på Møn.
Tidligere var han møller på Ørholm Mølle og møller på Frederiksborg Slotsmølle.

Kilder:
Magleby (Møn) kirkebog

 


 

 

Flåden

Af følgende lister ses at de tre Cronberg der indgår findes blandt spredte Cronberg. Resten er gift med Cronberg kvinder fra familierne B og D eller fra spredte Cronberg. Man kunne så formode at de spredte Cronberg, mest sandsynligt tilhører familierne B og D.

Tak til museumsinspektør på Tøjhusmuseet Jakob Seerup, som har været yderst hjælpsom med forklaringer om flådens organisation og arkivalier. Jakob Seerups Forskerblog kan anbefales, som et rigtigt godt sted at læse om flådens ansatte og deres liv.

De ansatte i flåden boede som oftest i Nyboder og benyttede for det meste Holmens Kirke.

Et problem med flådens ansatte er, at mange døde på rejse. Deres begravelser er ikke noteret i kirkebøgerne.

 

Sejlende stampersonel

Flådens sejlende stampersonel er opdelt i tre divisioner og efter 1755 i fire divisioner. Hver division er opdelt i ti kompagnier.
I en vigtig kilde som Holmens kirkebog bruges også en alternativ nummerering hvor kun kompagni nummeret nævnes, men til gengæld gives kompagnierne fortløbende numre. Se følgende eksempler:

Division og kompagni Kun kompagni
1. division 2. kompagni 2. kompagni
2. division 6. kompagni 16. kompagni
2. division 10. kompagni 20. kompagni
3. division 4. kompagni 24. kompagni
Eksempler på de to nummererings systemer. (se A3.7)

For at undgå forvirring benyttes her nummerering med division og kompagni uanset kildens nummereringsform.

1. division 2. kompagni  
Bendt Cronberg (1700.11) opløber -1747
  matros nr. 31 1747-1751
 
1. division 3. kompagni
Johan Michel Draber (gift med B2) bøsseskytte 1734-1739
Peder Christian (gift med B1.4) underkonstabel 1774
Jacob Johansen Jesmund
(svigerfar til 1800.03)
kvartermester 1782
 
1. division 5. kompagni
Lars Larsen (gift med D3.4) matros nr. 18 1802
 
2. division 1. kompagni
Jochum Frederich Cronberg (1700.10) opløber 1747
  matros 1748-1749
Christian Haag (1700.35.5) Underkonstruktions
assistent
1840-1850
 
2. division 6. kompagni
Abraham Jacobsen
(1700.10’s kones første mand)
matros 1745
Espen Hansen (gift med D2.1) matros 1780-1783
 
2. division 8. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) matros 1764
 
3. division 5. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) matros 1767
 
3. division 6. kompagni
Johan Schmidt
(1800.02’s kones første mand)
matros nr. 39 1795-1802

 

Enrollerede matroser
Enrollerede matroser var ikke ansat i divisionerne men en slags værnepligtige fra sølimitterne.

Johan Magnus Aagesen (gift med 1700.22) enrolleret matros 1786
Mogens Jørgensen Holm (gift med D3.4) enrolleret matros 1786, 1790
Johan Erichsen Kylling (forlovet med D3.4) enrolleret matros 1792
Johannes Jensen Cronberg (1800.02) enrolleret matros
af sjællandske distrikt,
Ho? nr. 2243
1812-1823

 

Håndværkerstokken
Håndværkerstokken var inddelt i 5 kompagnier i midten af 1700 tallet.

Man inddelte håndværkerne i syv klasser alt efter dygtighed. De dygtigste var af 1. klasse, mens de nye og de mindst dygtige var af 7. klasse.

2. kompagni
Søren Jørgen Jensen (gift med B2.2) tømmermand 1761-1801
 
4. kompagni
Mogens Jørgensen Holm (gift med D3.4) tømmermand nr. 69 1788, 1791
 
Ukendt kompagni
Johan Magnus Aagesen (gift med 1700.22) tømmermand 1787

 

Håndværkerstokkens skole

1. håndværkerstoks skole
Johannes Jensen Cronberg (1800.02) 1794